AGN1771,15/3,§87:

Tillfölje av 1766 års Kungl. Förklaring, angående Gästgivare skjuts m.m. Gästgiverierna rörande.  Så företog sig Härads Rätten i närvaro av Länsmännen här i Tingslaget i Önska hos Gästgivaren och en hop Tingsallmoge tillika med några Ståndspersoner, att granska Taxan å alla för folk nödvändiga varor, ej mindre än foder och blandsäd för resandes hästar innevarande år, och fann vid jämförande att sådant vid jämförande att sådant med förlidna års utfärdade Taxa vid Gästgivare Gårdarna, samt i anseende till sist hållen Markegångs taxering och annars varande gångbart pris å varorna nuförtiden här i Tingslaget, att Gästgiveri Taxan lämpligare ej ersättas kan, än nästförlidna års utfärdade Taxa för varje persedel meddelar i kopparmynt, och varom vid sist hållna Nätra Härads Ting uti deras Dombok under den 5 innevarande månad närmare förmäler.  Vid vilka omständigheter ock Härads Rätten nu även velat således förnyade Gästgivare taxan i all ödmjukhet översända till Högvälborne Herr Landshövdingen, vice Presidenten och Riddaren Falkengren att bekräftas med dess höga underskrift till vederbörligt utfärdande och anslag i Gästgivare Gårdarna här i Tingslaget.

 

AGN1771,15/3,§88:

Inlade Krono Länsman välaktad Anders Nygren de av Gästgiverierna i Nordmalings Socken sedan förlidne Nov. inlämnade slut till och med Febr. månad innevarande å hållna dagböcker, med tillkännagivande därhos, att han dessa Dagböcker påsett och icke funnit något till att anmärka.

Likaledes angav Länsman Jonas Sundbom det Önska Gästgiveri sedan Febr. månads slut 1770 till Febr. månads slut detta innevarande år hållna Dagböcker, med lika yttrande om inhämtad kunskap av desamma.  Låtande därhos bägge Länsmännen allom veta det vid Gästgivarnas betyg med vad mera därå följer icke vara något att påminna.  Om vilket senare Nordmalings och Grundsunda Nämndemän hava för sig även intygat.  Varför och sedan Härads Rätten föromrörda Dagböcker ävenså genomsett, utan att något därav anmärka till åtal, blevo desamma i förvar tagna, och lät således Rätten härmed bero.