AGN1771,20/3,§84:
I en till Rätten insänd och av Änkefru Pastorskan Maria Brita Renhorn i Nordmalings Socken undersktiven skrift, har hon andragit det till hennes värn och medellösa tillstånd efter dess man Kyrkoherden Herr Olof Wattrangs timade frånfälle den 13 nästlidna Febr. månad, ….. Fru Pastorskan, att underdånig ansökning göra om tvenne nödår som Sockenmännen även skolat bifallit. Och vore därför hos Herr Härads Hövdingen och Lovl. Tings Rätten, hennes ödmjukaste anhållan, att till befordran därav, med benäget bevis kunde henne meddelas över följande omständighet.
1./ Att avlidne Mannen under 37 års tjänste tid här i Nordmalings Socken måst tillbringa 26 år såsom Komminister utan understöd av Capelans bord efter 8 Adjunkts år, med så mycket kargare utkomst, som Socknen om 40 mantal, flera år lidit ansenlig skada av missväxt av frost, men ock stundom av stark torka, samt
2./ Såsom tillordnad Pastor alenast trenne år fått överleva, av (tjänstetiden)
3./ 1769 och särdeles nästförlidet års (gröda) från Prästbordet för infallande frost Jacobi tid, blivit så ringa, att utsädet knappt kunnat återfås, än mindre ersättning för kostnad med Åkerskötseln. Och för 15 tunnors utsäde erhölls allenast 16 tunnor mest svagt Korn, varav följt
4./ Att då hennes avlidne Man nu satte sig i skuld för flera dryga utgifter vid Pastoratets tillträde, har behållningen efter upprättad bouppteckning av Gode Män, allenast kommit till 2067 dr. 15 öre, utom en särskild gåva utav Komminister Hellenii änka, så att då skulden nu betalas skall, såge sig Änkefru Pas-torskan näppeligen kunna undgå att medge nödigt husgeråd till gäldens stoppande, helst Pastoralierna i hushållet inga för detta år, och
5./ Att avlidne Mannen, allenast på 10 veckor när överlevat sista tjänste året, torde och gunstbenäget concidieras. Därjämte inlades bouppteckningen efter framlidne Kyrkogherden Wattrang den 4 i nuvarande månad upprättad, och underskriven icke allenast av inventerings och värderings männen, Herr Johan Christian Schröder och Klockaren Jonas Arctadius utan och av änkan Pastorskan Renhorn jämte hennes måg Komministern vördige Äskil Lindfors, med betygan för deras del, att ingenting vore veterligen uteslu-tet, utan alltsammans som bekant varit, upptagits och utgivits. Meddelande samma bouppteckning att Sterbhusets egendom såsom i Lösören bestående, sig betingar i värde till 5953 dr. 17 öre, utom änke pastorskans erhållna gåva av Komministern Hellenii änka till 1098 dr. 10 öre, eller tillsammans 7051 dr. 17 öre kmt. Däremot avgående poster och Sterbhusets veterliga skuld till 3886 dr. 2 öre, så att i följe därav vore Sterbhusets behållning av dess enskilt förvärvade egendom 2067 dr. 15 öre jämte omrörda gåva 1098 dr. 10 öre, eller tillhopa 3165 dr. 25 öre berörda mynt. Varvid på Rättens efterfrågan Läns- och Nämndemännen i Nordmalings Socken fördenskull enhälligt besannade, att på Prästbordet därstädes för nästlidna år vid Jacobi tiden infallit svår frost och sädesgrödan blivit nog alldeles skadad, så att efter vanliga utsädet de senare åren till 15 tunnor, ganska litet säd däröver kunnat fås, och densamma då be-funnits mycket svag till spisning.
Därefter inlade Nordmalings Sockenmäns, av Klockaren Arctadius författade och med Socken sigillet styrkta skrift av innehåll, att som Sockenmännen hade sig nogsamt kunnigt, det nu avlidne Kykoherden Wattrang i livstiden, ej allenast under dess 8 år såsom Adjunkt och 26 Cappelans tjänsteår endast till skatt, utan förmån av Cappelans bord, innehaft nog ringa inkomst till nödigt uppehälle, utan och under dess 3 Pastors år lidit på Prästbordet, helst tvenne senare åren för ansenlig missväxt, att 15 tunnor utsäde ej givit mer än 16 tunnor, således allenast en tunna av utsädet. Alltså och i anseende till förenämnda omständigheter och att avlidne Kyrkoherden allenast på 10 veckor när överlevat sista Pastors och 37:e. Prästtjänsteåret i Församlingen, vore av den enhälliga åstundan att Änkefru pastorskan måtte allernådi-gast bliva hugnad med dubbla nödår, samt fördenskull ödmjukast anhålla velat om Herr Landshövdngens och Lovl. Rättens gällande bevis, genom Protokolls utdrag därom, att de alla med enhällig åstundan här-utinnan instämma. Vilket så i sanning vara Läns- och Nämndemännen ävenledes på tillfrågan betyga månde. Och kunde Härads Rätten fördenskull efter uppläsandet härav, så vida ej mera därvid var att andraga, ej underlåta, att till ytterligare säkerhet av allt sådant meddela tillbörligt utdrag av Domboken.