Efter Hans Nåde Hr Gouverneurens order av d. 23 april 1684 rannsakades över den kostnad, som på Cronones Laxfiske byggnad uti Gidå Ellf och Grundsunda Socken av för detta Befallningsman Knut Ingelsson anlagd är år 1670, sedan Dagsverkerna in Natura voro ophavne, och penningar i dess ställe av Allmogen till Cronan betalas skulle, och befanns efter Läns- och Tolvmäns edeliga bevittnande, samt Sockenskrivarens Specification på by och bonde som arbete gjort, att år 1670 haver Allmogen på Knut Ingelssons betingande och försäkran om god betalning av d. 19. martii 1670 gjort till bem:te fors 355 1/2  karldagsverke på egen omkostnad ā 24 öre kmt om dagen, som gör 266 dal 20 örekmt, 49 1/2 ökedagsverke ā 24 öre kmt om dagen, 37 dal 4 öre kmt. I lika måtto hava de samma år levererat Tunnträn 25 1/2 st ā 12 öre st gör 9 dal 8 öre. Den som oppskrev timret och arbetsfolket i betalning 4 dal kmt, som gör tillhopa 307 dal 10 öre kmt, och så tillstode sig hava av Väl:te Knut Ingelsson oppburit genom avräkning med Befallningsmannens Johan Persson Höök, och om något än återstå skulle, god försäkring fått, att sådant åtnjuta. Byggmästaren som detta arbete drev var ifrån Solleftå Gäld benämd Hans Erichsson i Eed, jämte Daniel Önesson ifrån Resilla Socken, som ock fiskare var det året. ----ke Väl:te Knut Ingelsson kostat det året1670 på Saltets försel ifrån Hernösand  till Gidå ön  14 mil 12 dal kmt och på Laxens utförsel igen 14 dal kmt kunna de på sitt samvete icke neka, ehuruväl de ingen oppteckning därpå hava. Men huru mycket de för sitt arbete det året fått veta de intet säga, utan det måge de själva betyga emedan de i livet äre.