AGN1726,28/11,§7:

 

Båtsmannen Hindrick Matsson Tamot å egna samt båtsmännens Olof Andersson Långhårs, Nils Jonsson Giäddas, Pål Pålsson Blygs, Nils Olofsson Wargs, Per Persson Höks, Eskel Eskelsson Lustigs, Anders Erichsson Elgklöfs, Olof Matsson Smeds och Nils Samuelsson Flinks vägnar, efter av dem undfången och nu ingiven fullmakt, andrager att 1721 i Marti månad kommo till Stockholm och då lovade på de äldre båtsmännen spendera Gälbern Kannan, samt utlåta var sine 12 daler, tillsamman 120 daler kmt, som båtsmannen Pär Olofsson Skierf skall emottagit att därföre köpa dubbelt öl, men innehållit 80 daler kmt,som de fördenskull påstå av honom igen bekomma. Skierf nekar intet att han, Mats Lustig och Nils Rö, vilka bägge senare avskedade rest till Österbotten emottogo förmälte 120 daler, men påstår att de genast för dubbelt öl på Rosens Krog i Stockholm utbetaltes, vilket Skierf tillbjuder sig edel. erhålla, och att han ingen halvöre av samma Penningar för sig allena behållit. Hindrick Tamot söker övertyga Skierf att han nyligen velat förlika dem med 5 Kannor brännvin. Dock nekar Skierf framgent därtill. Mera var härvid intet att påminna.  Ty Resolverades att Pär Olofsson Skierf skall vid nästa Ting, om han kan, med själv sins ed likmätigt Kongl. Förordningen av den 30 oktober 1695 erhålla, att han på Rosens Krog för dubbelt öl utgav ovannämde 120 daler kmt och ingen halvöre därav för sig allena behållit, varefter Rätten sig över denna sak närmare utlåta vill.