AGN1736,6/12,§25:

 

1. Stugubyggningen 25 alnar lång, 10 alnar bred, 11 varv hög med gott nävertak---fördelt uti 4 rum, vardagsstuga, gästestuga, Cammare, förstuga.  I vardagstugan 3 par fönster, gästestugan är 3 par dito, och Cammaren 1 par fönster, med spisar med Järnbohl stänger och spjäll, samt allt övrigt innanrede värderas för 450:-

2. En stuga fyrknytt och fyrkantig,  ? alnar, 11 varv hög, ett par fönster, spis med järnspjäll och allt annat innanrede, samt nytt nävertak  för 65:-

3. Bagarestuga  9 1/2 alnar lång 9 alnar bred, hel -- med nävertak, 2 par fönster, Bakugn, Spis och järnspjäll, jämväl en Cammare ----- med allt innanrede, värderat för 76:-

4. Mjöl------  8 alnar i fyrkant, halvnött, nylagt nävertak och ett fönster för 30:-

5. Visthusbod med 2.ne bottnar, 9 alnar i fyrkant, nävertak, med dörrar och gångjärn, halvnött för 36:-

6. Kornlada  11 alnar lång, 10 alnar bred, med gott nävertak, halvnött 86:-

7. Dito en lada  13 alnar lång, 10 1/2 alnar bred med järnlås och allt innanrede, gammal med nävertak för 26:-

8. Foderhus 13 alnar i fyrkant med nävertak, dörr med lås och gångjärn 14:-

9. Halmlider  7 alnar långt, 6 alnar brett, halvnött 12:-

10. Loftbyggningen 12 alnar lång, 9 1/2 alnar bred med 2.ne bottnar, gott nävertak, halvnött, med allt tillbehör

11. Stall, 9 alnar långt, 7 alnar brett med allt innevarande och nävertak 40:-

12. Fähus hel nytt med gott nävertak, 12 1/2 alnar lång, 12  alnar bred, med allt innanrede och gångjärn, med halmen, värderas för 67:-

13. Fårhus gl:t  11 alnar långt, 7 alnar brett, med nävertak, och tillbehör för 24:-

14. Vedlider och Privete, 13 alnar långt, 10 alnar brett, helt nytt med nävertak, 6-knytt, värderas för 44:-

15.Hölada  11 alnar lång, 10 alnar bred, halvnött, med nävertak 12:-

16. Badstuga 9alnar i fyrkant, halvnött 35:-

Utom förenämde hus och allt husgeråd, penningar samt silver, mässin och koppar, tenn och åtskillig järnredskap som Olof Jonsson oppgiver till 1600:-

Är även uppbrunnen följande Spannmål och Victualie Partzedlar Näml.

6 Tunnor Korn  ā  20 daler 120:-

5 Tunnor Mjöl   ā 20 daler 100:-

2 Lispund Smör  ā 7 daler 21:-

1 1/2 Tunna Strömming  ā 18 daler 27:-

2 lispund Fläsk  ā  4 daler 8:-

3 lispund  Ko ost  ā  2 1/2 daler  7: 16

1 1/4 Tunna  Salt  ā  24 daler  30:-

1 Ko  för  24:-

Dito  2:ne st Kalvar  ā  3 daler 6:-

Summa                              3080: 16 ./.

 

Förmälande Olof Jonsson att som han således mistat all dess lösa egendom samt matvaror jämte gården, så skall han på intet sätt kunna sig upprätta och hemmanet som    ---   svaga vilkor vara skall ---- ödesmål befria, där-- honom Brandstod av---- ej beviljas skall --- huru elden lös kommit?  Svarade att han sådant ej vet efter han jämte de övriga av dess folk varit i Kyrkan och allenast en dotter om 13 ā 14 år jämte 3 st flera yngre barn hemmavarande, havandes bem:te älsta dotter berättat, att elden lös kommit och sig allra först yppat uti Bagarestugan, därest de dagen förut bakat. Vilken berättelse han med själv sins ed besannade.

Nämndemännen besannade, att denna Olof Jonsson genom denna olyckliga händelsen mist all dess egendom havandes ingen kunnat komma honom till hjälp efter han bor enstaka och folket förutan sine omyndige barn varit allena hemmavarande, i anseende till vilka omständigheter Rätten prövar för skäligt att bevilja Olof Jonsson Brandstod av Häradet för gården undantagandes Badstugan samt matvarorne och gården sammaräknat till  1444 daler 16 öre kmt, vilket hos Högvälborne Greven General Majoren och Landshövdingen till nådig befordran ödmjukel. recommendrat varder.