S:D:   Sedan hela Håknäs by bestående av Siu grannar d. 25 Julii nästledne blivit uti aska lagd, varöver, efter föregången kungörelse uti fögderiet d. 24. och följande augusti laga Syn och besiktning samt värdering skett igenom Nämdemännen Olof Isaksson i Mo, Anders Mårtensson i Baggård, Erik Pärsson i Lefwar och Jacob Jacobsson i Örsbäck uti Krono Länsmannens Väl:dt Anders Nygrens övervaro. Så inställte sig nu klageligen ovanbemälte Håknäs Byemän och samma Syne Instrument framlade till vidare undersökning. Befinnande Härads Rätten därav, huruledes igenom denna eldskada hemmansåboen Nr 1. Erik Hansson, innehavare av 9 sädesland förlorat sin stugubyggning, uppsatt å nyo 1752, bestående av 2:ne stugor, kammare och förstuga värderad till 700 daler, en Bryggstuga  160 daler. ett Vedlider 100 daler, ett Fähus 150 daler, ett Fårhus  50 daler, Stall och Portlider 30 daler, en ny Kornlada med golv och loge 150 daler, ny Hölada 80 daler, ett visthusloft av 4 rum  160 daler, en Bod 40 daler, ett Stolphärbärge med 2:ne bottnar 100 daler, en Källarbod  20 daler, ett nytt Privet 24 daler, ett brukningsrum 15 daler, tillsammans  1769 daler koppmts värde. Dessutan  17 Tunnor Korn ā 28 daler, 2 Tunnor Råg  ā 32 daler, 13 Tunnor Mäld ā 8 daler,  1 T:a 2 fjärdingar Rågmjöl ā 30 daler,,6 Tunnor Mäld Miöl ā 12 daler, 1/2 Tunna Rågmjöl ā 32 daler, 1/2 Tunna Malt ā 28 daler, tillhopa räknat  783 daler 16 öre, jämväl en dubbel Kornhässja i värde ansedd för 120 daler kmt.

 

Sammaledes har åboen Jon Ifwarsson  Nr 2. på 8 sel vid samma olyckl. tillfälle mistat sin Stugubyggning, Bryggstuga, Stall, en Kornlada, Fähus, Fårhus, Hölada, Redskapshus, Vedlider, lofts och visthusbyggnad, Privet, Svinhus, Smedja och Brukningsrum till 1768 daler koppmts värde, jämväl spannmål till 136 daler och en gris för 6 daler.

 

Åboen Nr 3.  Jon Olofsson på 7 sel  sin Stugubyggning, Bryggstuga, Portliderbod med skulle, en Kornlada med golv, Fähus, Fårhus, Hölada, Svinhus, Stall med foderrum, Vedlider, 2:ne visthusbodar, en Hölada, ett Privet, ett Brukningsrum,  tillsammans räknat 1766 daler, jämte Spannmål för 124 daler  6 öre Koppmt.

 

Likaledes hemmansåboen  Nr. 4. Pär Ifwarsson på 9 sel mistat sin Stugubyggning, Bryggstuga, ett Fähus, Fårhus, Stall, Kornlada, Vedlider, Redskapshus och Portlider, Stolpbod, Svinhus, Privet, Brukningsrum och Bastuga till 1762 daler Koppmts värde, jämte spannmål för 1074 daler utom en gris för 6 daler.

 

På lika sätt åboen Nr 5.  Pär Pärsson  uppå sitt hemman  6 1/2 sel mistat dess Stugubyggning, Bryggstuga, visthusbyggnad, Kornlada, Fähus, stall, Hölada, Vedlider, Privet, Fårhus, Stolpbod och redskapshus, tillsammans värderat för 1550 daler, jämte Spannmål för för 442 daler 16 öre Koppmt, utom en kalv och en gris för 15 daler.

 

För åboen Mårten Johansson därsammastädes på 6 1/2 sel har uppbrunnit dess vardagsstuga, Bryggstuga, Fähus, Stall, Kornladubyggnad, redskapshus, visthusbyggning, Port och Lider, ett fårhus, en hölada, ett vedlider och nytt Privet, tillhopa värderat för 1190 daler, även Spannmål för 245 daler koppmt.

 

Och änteligen har vid detta olyckliga tillfälle åboen Matts Gustafsson på hemmanet 5 sel, Vardagsstuga, Fähus, Kornlada, 2.ne bodar, Halmlider, vedlider och Privet till värde 603 daler samt Spannmål för 55 daler, allt koppmt, blivit uti aska lagt.

 

Anhållande nu bem:te hemmansåboer, som dessutan nödgats se största delen av sine lösöron förlorade, att hugnas med någorlunda ersättning igenom brandstod, på det de åter måtte kunna komma sig för med husbyggnad och nödig näring, i stället för vad de så olyckligen mistat. Uppå frågan huru elden lös kommit, så svarade de, att samtelige varit stadde på sin höbärgning en fjärdedels mil ifrån byn och ej blivit faran och röken varse förrän trenne gårdar redan uppbrunnit, som skedde vid pass klockan 9 förmiddagen.  I Solgången samma dag vore alla grannarne hemifrån utgångne utan att någon eld i spisarne varit upptänd fastemedan utburen. Jon Ifwarssons gl. Svärfader, som var hemma visste ej heller av någon olycka förrän branden övergått anförde tre gårdar, och att han då fått höra buller såsom av hårt väder, i följe varav han kommit att gå ut och då blivit faran varse i det samma grannarne sig infunno och sökt släcka, ehuru allt arbete därmed i anseende till den starka torkan var förgäves. Så mycket kunde förmärkas, att elden först uppkommit västerst i byn, antingen hos Pär Pärsson  eller Mårten Johansson, vilka nu i synnerhet förekallade och förhörde blevo, men betygade sig vitterligen ej heller, att någon av deras husfolk brukat någon eld den dagen, det de ock edeligen bestyrka ville. Och som ej heller någon upplysning stod vidare i detta mål att erhålla, så blev bemälte Pär Pärsson och Mårten Johansson  Våda Edens innehåll samt dess vikt och värde på det allvarsammaste förehållit, jämväl av dem efter deras begäran samma avlagd, därmedelst intygande sig okunnige huru och på vad sätt elden löskommit, och fastmindre vållande till denna olyckan, som de eller vitterl. deras husfolk samma dag ej heller dagen näst tillförne brukat någon eld, varav skadan tima kunnat.   Härads Rätten tog häruppå allt detta uti behörigt övervägande. Och alldenstund av vad således undersökt och befunnit är, samt i anseende till den Våda Ed, som Pär Pärsson och Mårten Johansson avlagt, icke annat slutas kan, än att den Håknäs by d. 25 Julii nästledne övergångne brand och eldskada, av våda sig tilldragit, varande kungörelse härom föregången, men någon av Härads boerne varken vid den hållne besiktningen ej heller nu vid denna undersökning med någre påminnelser tillstädes, även som ej heller vid den av gode män förrättade värdering, som själva värderings Instumentet närmare utvisar, synes vara att erinra.  Fördenskull och i betraktande av denna olyckliga händelse, varigenom Håknäs hemmansåboer, utom deras husgeråd och lösöron, råkat i mistning av deras nödige gårdsbyggnad och livsuppehälle, prövar Härads Rätten med 24 Cap: Byggbl  skäligt och rättvist vara, Syne Instrumentet enligt, att igenom branstods åtnjutande av fögderiet, tillägga bem:te hemmans åboer ersättning för de hus och den säd samt boskap, som de mist hava, bestigande för Erik Hansson till värde 2612 daler 16 öre, för Jon Ifwarsson  1910 daler, för Jon Olofsson  1890 daler 16 öre, för Pär Ifwarsson  2842 daler, för Pär Pärsson   2007 daler 16 öre, för Mårten Johansson  14 35 daler och för Matts Gustafsson  658 daler 16 öre, allt kopparmynt.  Om vilka brandstodsmedels utbekommande, meranämde hemmansåboer hava sig hos Konungens Befallnings Havanden i Länet ödmjukeligen att anmäla. Och finner Härads Rätten för övrigt ovanbemälte hemmansåboer vara lagenligt skyldige, även som de ock härmedelst antydde varda, att vid deras nya hemmansbyggnads inrättande bygga så långt ifrån varandra, det vid sådant timande olycklig händelse alla grannarnes undergång, som nu dem övergått, med all mänsklig försiktighet förekommas måtte.   Ut Supra.