AGN1718,16/6,extrating

 

Länsmannen Petter Lund angav att gifte Änter karlen Pehr Abrahamsson Norman skall hävdat och med barn rått sin avledne halvbroders Crono Båtsmannens Jon Johansson Utters änka hustru Anna Nilsdotter i ovanförmälte Ultrå by, begärandes att Rätten vill däröver rannsaka och döma. Hustru Anna Nilsdotter  33 år gammal bekände frivilligt och utan någon gensägelse, att berörde Änterkarl Pehr Norman med henne under äktenskapslöfte köttslig beblandelse plägat  3 veckor för sistlidne Michelsmässe uti hennes hus i Ultrå, då han gästade hos henne och de övriga hans rotelagare i merbem:te by, varefter hon befunnit sig havande, och fött 2.ne barn nästlende tisdag. Med hennes man Jon Johansson Utter, som 1 3/4 år sedan blivit död i Stockholm har hon avlat och fött 6 barn , av vilka allenast 2.ne söner, den ena 11 och den andra 7 år gl. nu leva. Hon förgiver sig ej annat förstått eller kunnat tänka, än att henne var tillåteligt gifta sig med Pehr Norman, emedan han och hennes avl.ne Man ej hade en fader, utan en Moder, framledne Brita Hermansdotter här i Ultrå, som med sin första Man Johan Jonsson avlade Jon Utter och Pehr Norman med hennes andre Man Abraham Pehrsson. Uti  CAPITAINENS  Välborne Hr Beniamin Leijonsteens närvaro förklarade sig Änterkarlen  Pehr Abrahamsson Norman, att Anna Nilsdotter blivit av honom förberörde tid med barn rådder, under äktenskapsloven, som han fullborda vill, och förmodar honom ej vägras, alldenstund han och hennes framledne Man ej haft en fader, som anfört är.  Hr Capitains Leijonsteen berättade, att denne Änterkarl även av honom begärt att få gifta sig med Anna Nilsdotter. Men denna begäran blev honom avslagen, och han i förvar tagen. Nämnden intygade, att varken Pehr Norman eller Anna Nilsdotter sig tillförende med lägersmål försett, utan fört ett stilla och ärbart leverne, varföre ock Hr Capitain anhåller att Pehr Norman, som är en ung, frisk, nykter och skicklig karl må bliva lindrigt ansedd vid denna rannsakning, som för Parterne upplästes, hade de intet att påminna, utan tillstodo var för sig så vara talatoch svatat som  PROTOCOLLERAT  är.

Resolutio

Emedan Änterkarlen Pehr Abrahamsson Norman och Anna Nilsdotter, som är hans avledne halvbroders Jon Johansson Utters änka, frivilligt tillstå och bekänna, att de i lönskeläge avlat barn tillsamman. Ty efter Guds lag  Levit: Cap: 18 och 20 samt Kongl. förodning av den 10 Octobris år 1699 dömes Pehr Norman och Anna Nilsdotter för deras i så måtto begångne synd att mista livet, vilket dock först den Högl. Kongl. Hof Rättens Högrättvisa  omdöme i underdånödmjukhet underställes.