AGN1742,26/11:
S.d. Här i Tingslaget befanns vara 8 Kor, 3 Getter och 5 Får inhyses folk tillhöriga.
Upplästes Läns- och Nämndemännens förrättade Syn och Besiktning över den skada som Allmogen detta år tagit på deras årsväxt genom köld och för mycken väta, vilken befanns hava dess riktighet. Kunnandes Tings Rätten sådant så mycket säkrare bevittna, som den timade missväxten allom beklagelig känt är.
Enligt Röklängdens innehåll finnes i Arnäs: 205 hemmans och 8 inhyses Rökar, i Grundsunda: 59 Hemmans och 4 inhyses Rökar, samt i Nordmaling: 136 hemmans och 14 inhyses rökar.
Även väl erkändes att åboerna på de upplupna hemmanen verkligen sina friheter åtnjutit.
Slutligen examinerades Restlängden och befanns hava dess riktighet de på halva längden hava annotationerats