1616

Samma tidh witnade Tolf Män i Nämden om ett Jorde Kiöp som  Lagligit skiedt ähre, emellan Oluf Algutsson och Per Algutsson, sampt Erich Siulsson I Öden, sålunda at för:de Oluf Algutsson och Peder Algutson som bröder ähre att hafua mz sin Moderbroder Håkan Erichsson i Lygde Jaa och Samtyckningh såldt för:de Erich Siulsson sit Fädernes hemman i för:de Fillingen, N: Fem Sädeslandh Jordh för trettio siu och en half dal.