Per Jonsson i Finnå för thet han försummade sigh at giöra timer trää till Cronones Lax wedh Gidåån 
Sak  3 marker
Penningar   3 marker

Oluf Tordsson i Banafierdh för Tingh stemningh och Suarlöst emot sine grannar
Saak 3 marker
Penningr 3 marker

Framkom Nils Jonsson i Banafierdh in för Rätten och godvilleligen oplät
Mats Nilsson i Uthanåss Tri Sädeslandh Jordh och tre och en tredinghs mark, alt liggande i för.de Uthanås för Trettio Siu och en half dal. Penigger,och för husen där Under hafuer för.de Nils  Opburit Penigger Tretton dal. Tiugu öre En dågh thet  war kommit för Långan tidh ifrån för.de Matz Bördh, och nu ähre honom tildömt.

Kom för Rätten Herman Larsson och hans Mågh Östen Olufsson i Uthanåhs och gifuer tillkänna at hafua byt Jordh med huar andre, som ähre skiet medh Beggies deres slechtz Samtyckningh, sålundha at för.de Herman utgaf Tu sälandh Jordh uti Fanbyn, och Östen gaf honom igien sin egen Jordh uti Husom