1628  28 februarius
Grundhsundh socken stod lagating den 28 februariår 1628
Fjärdingsmän Anders Suensson i Stensätter.
Blev avdömt att Grundsundboerne  skall betala Arnäs boerne 20 daler för den invisning såsom de haver givit Jeremias Larsson till Botha Gieldh för den knektgästning såsom de hållit haver, och bemälte penning skola Grundsunda boerna betala Arnäs boerne tillkommande Påsk utan någon gensägelse. Eller böta för dombrott, och Grundsunda boerne skola själv besöka  Jeremiass Larssonn om de kunde bekomma till sin betalning något eller ej. Så hörer dem alltsammans till vad de kunde bekomma.

Lass Olufsonn i Utanååss haver sagt den tid Knekterne förreste här om  och han skulle draga till Nordmaling och taga emot dem svarade han jag akter intet Mickell Domb--- Lagning, och svarade han jag töver Mickell Nillss nog. Lät man honom komma hit för hans förakt och olydno
Sach 32 marker
Utgav penningar

Håkan Nilsson i Dombäck var nämnd utav Socknen att han skulle räkna kyrkotionden uppå åkern och det inte efterkommit, utan med treske och försummelse därföre
Sach 40 marker