1630  28 augusti
Grundhsundh Sochen Stodh Lagha Tingh Then 28 Augusti åhr  1630
Fjärdingsman OLluff Påuelsson i Skede

  Kom för Rätta fjärdingsman Oluff Påuelsson i Skede och angav, att en gift bonde benämnd  Christopher Olufsson  i Ellön, som haver gjort enfalt hor med en ogift konna benämnd Chierstin Erichsdotter i Stensätter, som nu haver fött barn, och samma konna bekänner sig nu inför Rätten, att Christopher Oluffsson  vara rätte barnafadern, det han ock ej undfalla kunde, utan han bekänner sig samma grova synd  hava bedrivit, och det nu av hjärtat ångrar, och beder om nåder, och efter det han är nu i förleden vinter bleven en krympling så att han ingaledes kan sig själv hjälpa ut eller in, antingen vare sine händer eller fötter, utan det Gudhel Männinskor hjälpa och fordra honom  ut och in , och haver han nu legat på sin sote säng i 24 veckor och väntar sig ingen förbättring, och nu i Vintertid hans grova synd  bliven uppenbarad, och hans hustru i denna sommar av sorg död blivit, det han nu Änkling är, och ingen människa som han nu haver sig till hjälp, som honom syta och fordenkomma, och efter deras egen bekännelse, som de gjort och bedrivit hava, äre de nu båda efter Sveriges Lag och den Konungsligh Hovrätts ordning dömde ifrån livet, doch hemställandes den Konungslig Hovrättens om möjelig sach eller bötter ----------, så haver han aldrig tillförne varit beslagen med någon last, utan haver sig ärlig ---- ställt med sine grannar, och är i Socknen samt annorstädes och hela församlingen samt grannar --- beder för honom om    - ---  böter, efter det han haver undfånget mången Cronans tjänare med mat öl, och lämnat  gott ---- efter hans fömåga. Att detta så  sant är, som benämnt står, låter vi vitterlig vårt Sochne (slut på protokollet)