1634  15 december
Grundsund Socken höllt laga ting den 15 december år 1634
Fjäringsman Peder Nilsson i Banafiäl

§ 1
Dafuidh Oloffsson i Gummarck haver fövitt Matts Nilsson i Fillingen, det han skulle hava vittjat hans bjurvånor och sedan förvitat honom, att sådant  ---ger tjuver gör--- Mats Nilsson och Johan Erichsson i Öden, för det de haver varit och gjort någon skada på hans vånor. De båda därföre sakfällte. Vardera saker  -  3 marker tillhopa.
Sacker  6 marker
Penningar 6 marker. Ifuar Mårtensson uppburit

§ 2
Lars Christiersson i Könssa är beryktad för tjuveri i det han skulle hava stulit ifrån Kyrkoherden Herr Lars något korn, nämligen  1 fjärding. Och som förbem:te  Lars bekänner sig inför Rätten  det han samma Kornfjärding haver för sin stora nöd och fattigdom  stulit utur Herr Lars kornlada efter det han är en utfattig och  eländig man och haver många fattiga små barn, och haver intet till att föda dem med, utan intet annat ser sig före med sin fattiga hustru och små barn än döden och Målsägaren beder för honom samt hela församlingen beder för honom. Efter det han haver intet att böta med eller att betala är av Rätten avsagt, det han skall sitta i kistan i 8 dagar och spisas med vatten och bröd för sin brott är honom denne gången tillgivet med sådane förord så framt han kommer efter med sådant tjuvande. Eller och varder därmed beslagen, skall han straffas utan all nåder efter Lagen.

§ 3
Oluff Pedersson i Banafiääll är olydig till att hålla sina vägar vid makt. Han för sin treska och olydno emot Länsmans förbud och stämning, han därföre
Saker 3 mark
Penningar 3 marker jag uppburit

§ 4
Jackop Pedersson i Genes borgare i Norr Tällie haver med våld och rånat en tunna strömming från Christopher i Elönn, och samma tunna haver Christopher fört Abraham Pedersson  Borgemäster i Hernösandh till handa efter han var honom samma strömmingstunna skyldig, och leverat henne efter Abrahams begäran i Burön uti en sjöbod svale, och förbem:te tunna haver Jackop Pedersson borttagit.

Item haver Abraham Pedersson lagfört Christopher i Elönn på Hernösands Rådstuga, och dömt  honom att han skulle betala Abraham strömminggstunnan, det dock icke ---er, att Christopher haver betalat två tunnor för en emot all rätt och rättvisa. Detta ärende skall tingföras när Jackop Pedersson kommer tillstädes.

§ 5
Peder Nilsson i Dombeck mig skyldig på gamla Sakören, därföre utlovat mig till sommaren  1635   -  500 nättingar.