Grundsunda Socken höll laga ting den 30 Maj år 1635

Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafjäl

§ 1
Kom för Rätten hustru Märit i Skede och åkärade sin broder Oluff Påuelsson ibidem om två Riksdaler, som hon honom restat haver 1632, och otvistade honom därföre i betalning två tunnor korn, En tunna uppbar hon strax samma höst. Efter det en tunna korn gällt då inte mera än 16 marker Koppar Mynt och  -  1 Riksdaler gällt 14 marker K:Mynt

R:  Blev av Rätten avdömt det Oluff Påuelsson skall giva sin syster det som räster, N:  10 marker Koppar M: strax när hon där uppå fordrar. Varder hon icke fullt betalt till nästa Ting, skall han böta för dombrott.

§ 2
Kom för Rätten hustru Märit i Ibyen i Arnäs socken och åkärade Mats Nilsson i Fillingen om en häst, som han med henne bytt haver för två år sedan, det hon utgav en ung häst och av honom igen bekom en utgammal häst och var något äldre än som han för henne sagt haver, och han gav henne till emellan bytt 6 kannor korn.

R:  Efter det haver stått en långan tid över som lag säger skall Mats giva henne för sin fattigdom två fjärdingar korn till oppå samma byte och därmed varda alldeles åtskild, och ingen efter denne dag var handen där uppå mera åtala skall med straff till görandes.

§ 3
Är nämt en syn emellan Kasa män i Grundsundh Socken och Giälta män i Arnäs Socken om deras skogs skillnad  om något skoff, som Gielta  männerne huggit haver på Kasa skogen, och Kasa män haver tagit samma skoff till sig och fört det något lite av rummet, och sedan haver Giälta männen bekommit Löv att taga och förte det hem till sig, på näst förledne ting, N: 30 lass ----    Kasa män skall Giälta männerne betala dem för skoffuet, efter gode mäns värdering samma syn skall angå nu nästkommande Med str--- ved böter tillgörandes. Halv syn av Grundsundh Sochn, och den andra halva synen av Arnes Sochn, 6 män av var Sochn.
1635 den 20 November:  Förbemälte syn är hållen på försagden dag, och fanns i sanning, att skogen hörer Kasa männerne till, inom deras rå och rö, och blev av Rätten avdömt i Arnäs sockenstuga, det Giälta männen skall betala Kasa män för skofuet Nemligh Penningar  7 1/2 daler Koppar Mynt.

§  5
Kom för Rätten Oluff Christophersson i Ellön i Grundsundh Sochn och sig inför Rätten besvärade utöver Välbem:te Abraham Pedersson Borgmästare i Hernösandh, i det han haver i förledne år 1632 tagit ifrån sig i Hernösandh efter Marknan ett decker bockskinn, som hörde Oluffs fader till, N: Christopher i Ellön, och sade det Christopher var sin systerdotter Karin i Lakasund skyldig 32 alnar valmar, för samma valmar haver Abraham tagit bockskinnen, oansett Cristopher var icke Abraham eller och hans systerdotter något skyldig. Utan sålunda är saken tillgånget och nu för Rätten angivet och berättat, det Christopher haver tagit till sig ofta: Abrahams systerdotter Karin den tid hon var ett ltet barn icke mera gammal än på sitt tredje år, och födde och klädde henne samt annan omvårdnad att sköta och syta henne i tre år. Medlertid haver hustru Gölle flickans moder levererat Christopher de förbem:te 32 alnar valmar att föryttra dem till deras bästa, efter det Christopher den tid seglade söder på landet. I medlertid  han då hem kom , kom flickans moder h: Gölli till Christopher och sade till honom,  I Haver nu  gjort mycket väl, det I haver sytt mitt barn nu ett år, sade Christopher till henne för detta året jag haver nu fött henne vill jag förära henne, men skall jag föda och kläda henne längre, vill jag hava betalning därför, det de då på båda sidor gåvo sig väl till freds därmed. Och Christopher haver sedan fött och klätt barnet än då i två år därtill, och haver ingen betalning därföre bekommit. Haver nu Tolvmän värderat och --mäcklat i det ringaste och icke till det högsta, det Christopher skall hava för de två åren , N:  20 daler Koppar Mynt, och däruti skall avräknat varda samma vallmar, som den tid kostade 4 öre gott mynt för var aln, vilket belöper sig nu till 8 daler koppar mynt. Rester än nu för Christopher 12 dal Kopp Mynt, vilken det betala skall giver tiden med. Men vad bockskinnen vidkommer är däruti Christopher alldeles orätt vederfarit, och Abraham skall svara honom därföre, efter Abraham Pedersson icke tillstädes var vid Tinget, kunde den ringa Rätten därföre uti saken ingen dom fälla, utan oppsköts saken till vidare besked. Olof Christophersson må anklaga Abraham Pedersson på Härnösands Rådstufu Rätt, där bockskinnen ifrån honom tagne äre, och där dom där över gå låta.  ./.