Grunsundh hölls laga ting den 4 juli år 1636
Fjärdingsman  Mats i Fillingen

§  1
Mats Nilsson i Fillingen och Oluff Pedersson i Skademark haver nu i förledne höst när tinget hölls i Utanås slagit varandra dagen efter Tingsdagen i andra gården.

§  2
Vart nu med Rätten avdömt det Olof Pedersson i Skademark skall utgiva till sin styvmoder  hustru Märit i Skede och hans halvbroder Christopher Pedersson, som nu är boendes i Eneköping på all deras arv i löst och fast, som hon efter sin Sal:Man, och förbem.te Christopher efter sin sal: fader ärvt haver, bliver för.de Olof Pedersson skyldig sin styvmoder på ett halvt Sädesland jord och hennes lott i gården penningar  15 daler 2 mark Koppar Mynt undantagandes det hon till fönomme opplåtit haver. Sammaledes bliver han skyldig sin broder på 4 marker Smt och hans tredje part i gården, undantagandes det han tillförende oppburit haver, Näml:  12 1/2 daler Kopp Mynt, när förb.te hustru Märit och Christopher desse förb.te Penningar bekommit haver. Skola de aldrig de eller hans arvingar efter denna dag däruppå mera åtala med böter tillgörandes.

§  3
Jacob Åswedsson i Lygde i Nordmalings Socken haver nu på Tinget fäst Lag att gå själv tollfte på nästa laga Ting om det råbrevet som bortkommit är i Grundsunda Kyrkokista, det han med sin vetskap  aldrig av vet evarest de är tagit vägen, som var råbrev emellan trenne socknar, Näml. emellan desse efter Sockne Nordmaling, Grundsundmoch Arnäs socknar.