1641  6 december
Grundsunda Socken Hölls Laga Ting den 6 december år 1641

Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafiäl

Blev av Wält:Befallningsman oppläst de nådige Högvälborne Herrars, Sverige Rikes Råds Brev angående ----- Riksdag i Stockholm hållas skall den 9 januari 1642.

Såsom ock Skattmästares och Cammarråds brev angående Räntor av Ångermanland.

Trädde för Rätten hustru Brita i Banafjäl och angav, att hustru Karins dotter i Banafjäl haver ovitterligen mjölkat hennes ko.
Resolu:  Emedan bemälte hustru Karins dotter är ett omyndigt barn, blev de nu inför Rätten förlikte, dock således, att vilken av dem efter denna dag finnes med något flärd skall till vite utgiva  -   50 mark smt och svara till saken, den blivit funnen med.

Efterskrivne är av Välbem:te Befallningsman å Själevads laga ting CITTERAT  till Grundsunda laga ting att svara Erik Persson i Ultrå för det hö de utur hans hölada tagit haver, N:  Peder Olofsson i Hörnäs, Johannes pojke i Berg de så väl som med deras stallbröder för svarslöss å Grundsunda Laga Ting

Saker  3 marker vardera   

Ställtes för Rätten hustru Elisabeta i Klabböle ifrån Umeå Sochn i Västerbotten och avfordrade av Oluff Pedersson i Skademark någon arv, som bem:te hustru Elisabeta efter sin salig fästeman Hans Persson i Skademark av hans egna förvärvade ägodelar ärvt haver. Blev nu av Rätten dem emellan lagt, att ovanskrivne Oluff Persson skall giva hustru Elisabeta   -  27 daler uti Kopp Mynt i en summa för den arv henne efter bemälte hans broder bort att ärva, och därmed varda åtskilde och aldrig efter denna dag hon  påklandra eller i någon måtto åtala.

Kom för Rätten ålderstigne man Nils Danielsson i Dombäck och sig högeligen och sorgeligen besvärade, att han sin måg i sjön i förlidit år bortmist haver och han nu fattig fader är kvarlever med två omyndige fader och moderlösa dottersbarn, vilka han syta och förestå måste. Så emedan han känner sig oförmögen vara barnen och hemmanet förestå haver han för sin skuld /: på det hemmanet måste bliva behållit och cronan därav sin rättighet:/ antagit en ung person benämnd Mårten Carlsson med det vilkor, att han skall antaga hemmanet såsom och barnen och dem väl oppföda och förestå, så ock syta och förestå bemälte Nils Danielsson till dess Gud Allsmäktig honom ifrån denna världen kalla täckes. Och däremot skall Mårten Karlsson behålla hemmanet med alla de lösa ägor därunder finnas kan till evärderlig ägo.  Undantagande de 3 1/2 marker Jord som barnen efter sin saliga moder ärvt haver skola de hava sig förbehållit.