1642 3 augusti
Anno 1642 den 3 augusti hölls laga ting med allmogen i Grunsunda socken uti Befallningsmannens Wällb.de Ifuar Mårtenssons och efterskrevne  12-mäns närvaro .
Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafiäl

§  1
Pehr Nilsson i Banafjäl angav att Lars Michelsson i Hernösand haver slagit Pehr Nilsson i Dombäck ett munslag på kyrkovallen den 2 juli, Die Visitationis Mariae. Och Pehr Nilsson i Dombäck haver slagit Lars Mickelsson ett munslag på kyrkovallen igen den 31 juli. Blevo båda fällda efter det 13 Cap i Edzöres till bot, vardera

Penningar 9 marker och räckte var annan hand för Rätten att de här efter skall vara väl förlikte.

§  2
Noch angav Peder Nilsson i Banafiel att Esaias Michelsson i Stensätter haver slagit sin granne Anders Swensson ett slag med en stör hemma på deras löt, en blånad. Blev sak efter det 10 Cap i Sårm. med vilja till att böta Penningar 3 marker och skall betala honom för det han haver slagit och dikat av honom, eller göra så mycket åt honom igen.

§  3
Kärade bem:te Anders Swensson att Michel Erichsson i Stensätter haver sönderskurit ett Laxnät för honom, som hans hustrus broder ägde och skurit telnar två skides av, där det skedde i sjön till fiskes. Blev sak efter det 25 Cap Byggninga Balk till bot Penningar 3 marker

§  4
Mårten Olofsson i Högen blev pålagd att skaffa sig värjningsmän till nästa ting, och då göra sig fri för den misstanke som Socknen haver fått till honom för den Spannmål som i förledne vinter blev stulen ifrån Kyrkoherden, Vällärde Herr Erik Wattrangio

§  5
Pehr Andersson i Utanås kärade att Joen Pädersson i Finna haver i förgångne Söndags kommit hem uti hans stugo och brukat onyttig mun, och kallat sin hustru tjuv. Men det var inte annat än som en avunds sago. Blev avsagt av Befallningsman och Allmogen att Peder Anderson  skall sitta i en stugu för sig, och bruka de 3 sedesland jord, som han haver till sitt behov behållit, och sonen sitter uti andra stugun, och brukar och gör utlagor utav de 6 sädesland jord som utav oskyldom skall inlösas.

§  6
Avsades, att var Dombäcks Männerne icke vilja giva viss stadga av deras Laxestake gådar, så skola de inte hava lov att bruka något fiske.

§  7
Vad som belangar Erich Oluffssons i Orttrå käromål att Peder Nilssons häst i Banafiäl skall hava ihjäldrivit hans häst, så kan det hava inte något vitsord, under det att grannarna vittna, att den hästen haver aldrig drivit någon häst, utan är så spak, att han låter sig driva av andra hästar.  Blev så avsagt av Rätten, att Lars Olofsson i Orttrå skall giva Erich Oluffsson  fyra daler, och Peder Nilsson i Banafjäl skall giva honom två daler, och därmed skola de vara väl förlikte.
Lars Olofsson i Olttrå skall ock giva sin granne Erich Oluffsson  1/2 daler Penninger för det lamm hans hund bet ihjäl för honom.

§  8
Tillsades Erich Pedersson i Ortrå 3 dal Penningar av Finnå Männerne efter de borde samma dag hava hållet när hans häst blev ofärdig.

§  9
Vällärde Herr Samo Sigvardi lät på alla sine syskons vägnar opbjuda 6 1/2 Sädesland Jord i Godmark, och 5 Sädesland i Gidåböölet.