1644 10 april

Anno 1644 den 10 Aprilis, för stort oföre skull att man icke kunnat komma dit i Socknen haver man måst stämma Tolvmän  tillstädes i Arnäs Socken, alltså haver mestedelen av efterskrevne som sitter i Nämnden sig inställt

  §  1
Gavs bevis oppå  -  2  mantal  - 5 seland jord som Nämnden vittnade, att de som samma jord besitter äre så utfattige och eländige, det de icke förmå deras pliktige utlagor till Cronan utgöra.