1645  5 oktober

Anno 1645  den 5 oktober hölls  EXTRA ORDINARIE  ting för en kåna Margareta Olofsdotters skuld, som haver så låtit sig råda med oäkta barn av en ogift person Tore Olofsson i Banafierd, och hon kånan barnemörderska sedan förgjort barnets liv och mördat barnet och det lagt å lönn, varom är rannsakning och dom ifrån denna ringa Rätten och till den Högberömlige Kongl Hovrättens  RESOLUTION  daterat den 22 November 1645 förmälandes, att samma kåna androm till sky och varnagel först halshuggas och sedan å båle brännas (vilket) och således efterkommit är. Men Tore Olofsson belangande som haver rått förskr:e kåna med barn och icke varit i råd med henne, att hon skulle mörda barnet, och icke är han skyld med be:te kåna är Tore sakfällt här vid Tinget efter konan var Mö och av laggifto säng född att böta efter det 3 Cap: i Giftomåla Balke
Sak 40 marker

Denne ringa Rätten haver ock lagt och beslutit (att oansett förbem:te Tore Olofsson är en fattig dräng) skall han giva Kånans Moder  -  15 daler Kopp: Mynt, efter som hans Råd icke mera tillsäger.