Anno 1645 den 5 octobris hölls Extra Ordinarie Ting uti Grundsunda Sochn

Ställtes för Rätten en Kåna Margareta Olufsdotter född av Laggifto i Stöchziön uti Umeå Socken, som haver låtit råda sig med barn av Tore Olufsson i Banefierd, och är beryktad att hon skall hava mördat och förgjort barnets liv /:vlket hon nu här inför Rätten tillstår och bekänner sig det stora orådet företagit och fullbordat haver :/ som hon säger sig sålunda gått till väga därmed, N:  Vid pass fjorton dagar för--lest framledne Midsommar haver hon allena gått uti en bod där hon hade sin säng i gården där hon tjänte hos Peder Nilsson i Banafierd, och tagit en stor sten som wogh vid pass ett lispund och med båda händerna slagit tre eller fyra slag med stenen oppå buchen och barnet, att därmed förgöra barnsens liv som hon kände quickt vara. Och efter barnet icke blev dött av det hon förste resan så hantera med sig , så går hon andra gången i samma bod någre dagar emellan att göra sammaledes och slår åtskillige slag oppå sin buk med samma sten /: men ändå sedan :/ kände att barnet levde. Åter går hon tredje gången och ändå flere därtill i be:te bod och handler med sig som tillförene be:t är till dess hon kunde förstå, att barnet var alldeles dött blivet. Och oppå en Söndag, som var den 6 julii nämligen i förbe:te bodh födde hon dött barn av det hon haver så burit sig åt som förskrivet är /: det hon dock säger: Rätte födelsetiden icke borde vara förrän inemot Michelsmesso. Sedan hade hon barnet fördölt uti oftabem:te bod och badestugun intill den 12. dito, som var Lögerdagen, att hon om afton fick lägenhet att gräva neder det uti en backe litet stycke ifrån byn /: och sedan måste hon det utvisa och själv gräva opp barnet efter folket kunde märka och förstå huru hennes Sak var.
Denna Kåna Margareta Olofsdotter gör Tore Olofsson alldeles fri, att han icke haver varit i råd med henne det hon skulle fördärva och förgöra barnets liv, och således bära sig åt /: som Gud bättre :/ skett är, eftersom hon ock haver märkt sig vara med barn när Ture och andre haver henne därom tillfrågat.
Därföre är denne Ringa Rättens enfaldiga mening och betänkande, att hava fällt föreskr. Margareta Olofsdotter till döden, eftersom det   -  2. Cap: uti Högmåla Balken i Landz Lagen innehåller. Men vad Turhe Olufsson vidkommer, som är en ogift person och densamma som haver rått be:te kåna med barnet som hon förgjort haver, så är ock denne Ringa Rättens enfaldige mening, att han böter  --  40 marker för Mökränkningen som det -- 3. Cap: i Giftomåla Balcken uti Landz Lagen Innehåller /: Efter såsom:/ han icke varit i råd med kånan det hon skulle förgöra oftabe:te barn.
Allt detta hemställes underdånigst till den Högberömlige Konungslige Hofrättens i Stockholms nådige RESOLUTION.
Till visso att så avlupit och PASSERAT är bekräftes här under med Underlagmans samt Grundsunda Sockens Signete.    ACTUM  Anno Die et Loco           UT  SUPRA

Rätten haver och lagt att Ture Olufsson skall giva hust. Gölugh kånans moder  -  15 dal kmt.