ANNO 1645 den 10 juni hölls Laga Ting Grundsunda Socken

§  1
Är avsagt såframt att allmogen i Grunsunda Socken icke haver förfärdiga sine Landsvägar, så skole de böta  -  40 marker oppå näste Laga Ting.

§  2
Är avsagt, att vilken som  bliver befunnen icke hava hållit sine humlegårdar vid makt, skole böta efter Lag.

§  3
Vilken som befinns icke hava hållit sine Giärdzlegårdar vid makt skall ock böta efter Sweriges Lag.

§  4
Wällärde Herr Erich Wattrangius låter tredje gången uppbjuda  6 1/2 Sädesland Jord liggandes i Gummarck. Item  - 4 seland liggandes i  Gidbölett.

§  5
Mats Nilsson i Fillingen låter första gången oppbjuda  -  13 markland  jord liggandes i Dombäck, den han haver köpt av Oluf Amundsson i Killingsnäs.

§  6
Är avdömt att
Lars Olufsson i Ertrik skall betala Oluf Erichsson i Banafjärd för en båt, som han haver för honom bortbytt med Landshövdingen Välb: Frans Krusebiörn.

§  7
Framkom för Rätten
Mickel Erichsson i Stensätter, Olof Algodtsson i Banafjärd, Lars Olofsson i Ertrik, Olof Christophersson i Ällön, vilka hava oppfunnit ett Skeppsvrak och därav bärgat något gods och icke lagligen sådant opplyst, och efter det dem blev pålagt den 10 Hujus, att de den 11 dito skulle med beskedlige, redlige män SURGERA sig med ed, sig icke mera hava oppfunnit än son de ANOTERA låtit och ifrån sig levererat sedan det blev oppenbart och de det icke göra kunde.

§  8
Blev avsagt att
hustru Anna Matts Olofssons i Finnåå skall behålla sin systers Britas bäste kläder, som henne TESTAMENTERAT är, och de  -  15 1/2 Lod Sölff: skola gå till bytes syskonen emellan.

NB:  Den sista januari 1646. Lars Olofsson i Ulttre som skjutsade Underlagmannens karl till Arnes och borde skjutsat allt fram till Siäleuadh, vilken emot förbud ränt sin kos ifrån Arnäs och ingen tingat i sitt ställe. Därföre måste han nästa ting havas för Rätta och plikta.