Den 11 November 1645 hölls laga Ting med allmogen i Grunsunda Socken

§  1
Befallningsmannen kungjorde allmogen om Herredagsmännen till den 13 Januari i Stockholm.

§  2
Till  RESIDENZETZ  oppbyggande beviljade allmogen göra förhöjningen allt uti Näver.

§  3
Ställtes för Rätten Lars Olufsson i Ultrå och blev tillfrågad om det strandvrak, som här var funnit vid Ällön för 2 år sedan, då bekände han som härefter förmäles.
Först var där funnet ett Hernät ned något skadt kläde uti och däruti var hängande 2. smale swerdh, var hängande på en wrångh, klädet var allt sönder av Isen, och säger att Daniel Swensson tog det när han tog det mere godset, so de haver funnit. Swerden  haver Daniel ock tagit

§  4
Oluf Andersson i Killingnäset tillstår Mats Nilsson i Fillingen taga dombrev på   - 2 3/5 sel Jord i Dombäck, som han haver köpt av honom för   - 8 3/4 dal Silf Mtt. vart Säland, och honom beviljat CONFIRMATION av Rätten.

§  5
Tolvmän vittnade med Mats Nilsson i Fillingen, det Nils Davidsson i Dombäck med sin hustro haver i sin ålderdom budit sig sin släkt till sytnings och vilja testamentera dem både löst och fast. Men eftersom ingen av släkten här i landet det vedertaga ville, ty haver de givit sig till sytning hos en Mårten Carlsson b:d, som nu bor i Uppsala, vilken var näste frände på fäderne. Sedan när gubben var död övergav Mårten Modren och barnen och fick Mats Nilsson jorden till sig , N:  2 2/5 Seland. Och eftersom Michill Larsson i Högen är barnsens målsman, begärer lösa jorden igen under barnen, resolveres, det sex av tolvmän skola syna och se vad Mats haver förbättrat eller fördärvat, därefter jorden igenlösas skall så inga parter sker förnär. Björn Oluffsson i Kasa, Pehr Oluffsson i Fanbyn och Per Nilsson i Banafiäl på Mats Nilssons sida. Oluf Erichsson i Banafjäl, Siul Olufsson i Husom och Oluf Pedersson i Skademark på Michill Larssons sida. Och Mats Nilsson skall bevisa med goda skäl, huru mycket han haver givit för jorden.

§  6
Anders Sebbiörsson i Ultrå kärar det Joen Håkonssons pojke i Banafiel Nils Jonsson haver i förledne sommar först olovandes ridit hans häst ett stycke väg, sedan satt nässlor under svansen, och sedan därigenom haver hästen ränt sig ofärdig, det haver varit två andre barn i sällskap med honom.
R:  Nils skall betala   - 3 daler , Swerkill Pärsson  2 daler och flickan  2 dal, allt i Kopp Mtt förståendes.

NB
Den 5 marti 1647 blev länsman i Grundsund befalt att skicka visst bud till Länsman i Ahrnäs att ---- stämma fjärdingsmännen till Räknings med Underlagman, (vilket) icke efterkommit blev. Skall plikta nästa laga ting.

  NB
Att låta tingföra den saken om köpsvennen Johan Olofsson i Banafierd, som skall hava bekänt sig belägra en bonde dotter och oppburne gods  ARRESTERAT  av honom för sakören.