Anno 1646 den 10 Augusti hölls laga ting med allmogen  i Grundsunda Socken uti bokhållarens Wält Erich Pederssons, Befallningsmansens Wällt Ifwar Mårthenssons närvaro

§1
Opplästes H.H.Majts  Mandat om Kyrkotionden med förmaning till allmogen att de må göra så Cronan som Kyrkoherden sin tionde vid straff som lag och förordningar där över gjorde medgiver.

§  2
Matz Nilsson i Fillingen är förordnad till Sockenskrivare.

§  3
Pastor Loci Vällärde Herr Erich presenterade ett synebrev oppå Gidebölet, som  förr haver varit  skattlagt för   - 5 Sädesland och Synemännerna haver nu skattlagt det för  1 Sädesland, och begärer att det måge därmed bliva.  REMITERES  till Välb: Landshövdingen.

§  4
Efter såsom en kåna Margreta Olufsdotter haver på sitt yttersta där hon låg på stupestocken för sin missgärning bekänt, det Pädher Nilssons son i Banafierd Johan Pädhersson be:d, en gosse, haver haft sängelag med henne när han  var  på sitt elfte år, så kunde han inte dömas till någon Laglig bot, utan fadren straffar honom med ris och står sedan kyrkoplikt, androm till varnagel.

§  5
Länsman Siull Oluffsson i Önskan skall betala Mathias Sigvardi de  -  13 daler Kopp Mtt, som han honom på sin arfspart skyldig är oppå sin Sal. Faders hemman uti  Gådmarck och Siull säljer sedan sine parter uti gården där sammastädes det bästa han kan. Och efter som Penningarne hava tillförene bort varabetalte, därföre skall Siull giva förhöjning  -  1 marker på var daler, så bliver summan   - 16 1/4 dal.