Anno 1648 den  17 Augusti hölls Laga Ting, närvarandes Befallningsmannen Wäll:t  Iffuar Mårthensson Teet ochNämnden

  §1
Lars Matsson ifrån Öregrund stad kärar till sin hustro broder Erich Olufsson i Ultre om något arv.
R: Nämden haver avdömt, att Erich Olufsson skall av Lars Matsson utan någon dröjsmål med penningar eller dess värde betala, N : för - 4 marker jord i Ultre - 7 sel och 4 Markeland i Flärke för - 5 daler uti Silf. Mynt, såsom ock - 7 daler Kopp:Mynt för hans hustrus part av gården /: doch om det är Ett Markeland ringare i Flärke, som Erich Olufsson föregiver på Lars Matssons hust: del löper än som be:t är :/ så skall hans svärfader Oluf Pedersson i Ultre därom göra besked. Eljest ock skall Lars Matsson på sin hust: vägnar bekomma - 4 dal 20 marker Kopp:Mt uti arv efter hennes syster Brita, som är en åttonde part av - 37 daler hennes efterlevde egendom.

§2
Nämden avsade och dömde, det Joen Pedersson i Finnåå skall vara förpliktad betala den halvparten av den båten, som Jackop Pedersson i Fälle och Arnäs Sochen A:o 1647 den 10. decembris oppå Laga Ting där i Arnäs är dömd till att betala Liutenampten Peder Olufsson i Ström efter som det befinns att Jon Pedersson haver hotat sig skulle uppbränna Anders Christophersson I dens Fiskarebod vid Mackilz sundet, som ock uppbränd blev, och båten med detsamma halvparten förbränd
/: dock vill icke Jon Pedersson bekänna :/ sig vara orsak till det att bon och båten är oppbränd bleven, så skall han likväl androm till varnagel för det ord som han fällt haveur, halva båten så väl som boden tillika med Jackop Pedersson betala. Item skall Jon Pedersson i Finnåå betala Jackop Pedersson i Fälle Två Rr Wäitt så god som han dem för någre år sedan tagit haver, som föregives vara utan Fiskelek lagt på Jon Peders skattvatten, och Jackop sakfälld efter 25. Cap: I Bygg:Balcken att böta -3 daler

§3:
Efter brofogdens inlagde längdDaterat den - 27 juni innevarande år hava efterskrevne Personer ofärdig allmänna väg, för vilken de äre sakfällte efter det - 3 Cap: av Bygg: B: och eljest avsagden dom oppå Nordingrådh Landsting den 24 Aprilis att böta - 3 marker vardera, näml:
Joen Pädersson i Finnå 3 marker
Peder Olofsson ibidem 3 marker
Johan Matsson ibidem 3 marker
Nils Jöransson i Ällän 3 marker
Olof Christophersson ibidem 3 marker
SSSSS 15 marker till treskiftes 
(i marg.) Carll Burm: invist till fiskebyggnings betalning

§4:
Mats Nilsson i Fillingen oppbjuder första gången efterskr:ne välbrukad Jord i Dombäck, som han ifrån sig bytt haver och igen bekommit mycket vanbrukad Jord i Dombäcksmarck, som länge under fäfötter legat haver, näml: Till Nils Håkansson i Dombäck - 2 1/2 markeland ibidem och därtill - 26 1/2 daler Kopp:Mynt, och igen bekommit - 5 Sel i Dombäcksmark. Till hustro Elin Sal. Johan Erichssons i Dombäck - 3 marker Jord ibidem, så och - 16 1/2 dalerKopp: Mynt och igen bekommit - 4 sel: i Dombäcksmark. Till Sal: Pedher Nilssons barn i Dombäck - 7 1/2 markeland jord ibidem och därtill - 5 daler Kopp:Mynt och igen bekommit - 5 sel i Dombäcksmark, vilket byte Swerkill och Siull Pederssöner, som till sine myndige år komne äre, för sig och sine syskon samtyckt och be---kat hava, och elljest deras målsmän, Jacob Åsmunsson i Lögdeå och Nils Håkansson i Dombäck, samma byte rådsamt funnit, efter barne hava igenfått bättre Jord och i bättre lägenhet. 

§5:
Ibland andre saker som förehades, rannsakades och avdömdes. Kom för Rätten Skiepz Leutenamten Ärlig och Manhaftig Lars Pedersson och inlägger sin undfångne fullmakt och INSTRUCTION dat: innevarande år den 7 Julii, som honom av deres Excel.W.nd de Högvälborne Nådige Herrar Sweriges Rikes Rådh och Admiraler medgivande: honom vara utskickader till att efterfråga och rannsaka ocm Cronones Boyert, som anno 1643 med man och allo här utför Ångermanlandh i Siön förgången och borta bliven är . Så emedan han Lars Pedersson efter flyktig rannsakan, som han honom för detta gjort haver, sig nu här för Rätten anställer och begärer En vidare rannsakning och dom i saken. Alltså haver man nu ärendet företagit efter som samma stora skada med skepp, skeppsfolk och gods /: det Gud bättre skett är och en del av vraket så väl som någre lik och andre saker här vid Grundsunda Sochen till landz kommit.

Först blev oppläst och REPERAT den Rannsakning, som anno 1646 den 11 Novembris oppå Laga Ting uti Wälbetrodde Rikz Fiscalens Samuell Rylandii, samt Befallningsmans Wel.ta Ifwar Mårtensson Teetz och Nämdens Närvaro skedd och hållen är, och lyder som efter följer, N:

1. Oluff Algotsson i Banafierd bekänner, att det fanns ett Qwinfolcks lik med en Skinn päls oppå sig, och Mansben sittandes faste uti byxorna, såsom ock rött kläde söndrigt , och två stycken svärd satt fast i en Notslarva. När Oluff fann vraket, så hade han fömant Michell Erichsson i Ällön det han skulle låta kungöra Länsman huru det tillstod. Då haver Michell svarat, det är macht uti att där ligger en skepps sudh, och att det var något godt säja aff, fanns där något framdeles, så kan jag fuller låta lysa därav. Och vid pass en spann spik var uthuggen av vraket. 

2. Larss Oluffsson i Ultrå bekänner om samma strandvrak som för två år sedan är funnet, att där fanns ett harnät med något rött kläde och två smale svärd som där uti hängde oppå en ossbrängh (?) och klädet var allt sönderskuret av isen. Och säger han att GEUALLIEUREN Daniell Suensson haver sådant tagit, när som han tog det mere godzet, som de hava där funnit. 

3. Michiell Erichsson i Ällön bekänner, att när Boyertz vraket fanns ståendes oppå en hälla vid landet, så var det sönder i tre parter och Täckian eller Kajutan av, och litet utav Rodret quart vid hakarne. Men intet fanns där liknelse till någon kista, utan ett litet bräde i stranden. Eljest ock är där funnet ett svart kläde som var likt ett Slädekläde, Tvä eller Tre kappor, Två eller Tre skjortor, en bolduch som shiön war, ett par brax banbersidens byxor, Tre eller fyra stycken bösse pipor utan stockar, Två eller Tre Weepor, Något fällkläde, fyra stycken svärd, En h---ell Tueesall vid pass två alnar på alle sidor, Rött kläde som Lars Oluffsson i Ultrå där optog och var mychie sönder, ett grimnät, som svärden voro fastnade uti. Tenn och koppar och små Järnredskap med annat mera som funnet är, så säger han sig intet minnas, förrän som han får igen längden, som tillika med godzet till GIEUALLIEUREN Daniell Suensson är levererat, som sådant utvisa skall. Ett Manfolckz lik med båtsmans byxor såsom ock ett Quinfolch med en blå kiortell oppå sig äro ock funne i Sjöstranden.

Item haver man ock oppå dette Laga Ting förskr:ne sak efter LEUTENAMTEN Lars Pederssons åstundan företagit, och efter deras Excell:tz och S:s Riksens Rådz och Admiralernes honom medgivne INSTRUCTION oppå det flitigeste EXAMINERAT dem som saken angår att svara till. Och är sådant skett å satte Tinget både med godos övertalande mans och Nämdens närvarelse, N:

1. Oluff Algotsson i Banefierd och hans Måg Lars Olufsson i Ultrå haver först funnit oppå vraket Anno 1644 någre dagar för Matthiae dag om fastan, som var 8. veckor och någre dagar för påska, när som de rände efter att skjuta renar, så bleve de Boyert vraket varse vid Skagz landet och S---phällan Neder uti isen och snön överyrt /: där icke någre stycken Bjälkar haver stått op genom isen och snön, och då haver de funnit det röda söndriga klädet och de tvenne svärden, som står förmält i den förre Rannsakningen uti den 1, 2, och 3 punkten, som de säje det Ena stycke klädet kunne vara Två och det andre om En och en halv aln, och samma kläde säger de sig till GIEUALLIEUREN Daniell Suensson tillika med svärden levererat hava. Oluff Algotsson betygar ock oppå Michiell Erichsson i Ällön sig hava gått till honom om onsdagen näst efter Matthiae dag, som var den 28. februarii, när som han var nykommen hem ifrån Hernösandh, och sagt till honom söpå gården för än som han gick in i sin stugo, att underligt tillstod där som vraket låg, såsom och avtalet med honom, det de under dagen om morgon skulle finnas där som skepps vraket låg. Men Michiell kom intet dit, och alltså haver Oluff Algotsson begivit sig dädan igen när som han ifrån frukoste tid och något över middags haver föväntat den andre. Neste söndagen där efter haver Oluff råkat Michell vid Kyrkan och frågat honom varföre han icke efter avsked kom fram? Då haver han svarat sig varit dit till vraket, och därhos sagt, att det var fögo säja av, att där låg en skeppssud, och om där kan något finnas sedan isen af--id är, så kan han låta förvara, efter som han skattar både Land och Vatten. Sedan haver Oluff Algotsson och hans måg Lars Olufsson intet vistat där vid vraket och mycket mindre där med befattat som Michill och hans svåger Oluff Christophersson i Ällön giver dem vitsord, utan alldeles avstått därmed, när de som sagt är, haver Michiell om vraket kungjort. Eljest befinnes vara en mil ifrån Lars Olufs gård och dit som vraket låg /: där dock:/ icke räknas högre än som En fjärdedels mil ifrån Ällön, där som Michell Erichsson och Oluf Christophersson bodde.

2. Michiell Erichsson i Ällön bekänner sig efter Oluff Algotssons berättelse att hava om fredagen näst efter Matthiae dag den 1 Martii, som då var 7 veckor och två dagar för Påska, varit dit till skeppsvraket och haft sin svåger Oluf Christophersson ibidem med sig /: vartill han Oluf Christophersson alldeles nekar :/ och säger sig icke följa Michell dit till vraket förr än som Tre veckor för Påsk. Eljest bekänner de och tillstå de båda om de partzelarne som oppfunne äre alldeles i sanning vara, som uti den förre Rannsakningen och - 3 punkten förmäles. Men vad Koppar och Tenn samt Järnredskap vidkommer, säjer de mestedeles vara upptaget av sjöbottnen sedan som Peder Erichsson Profoss om Påsketiden blev förste gången av befallningman dit skickad, och det mere av samma slaget opptogs ock av Sjöbotten, när som Peder Erichsson andre resan kom igen och GIEUALLIEUREN Daniell Suensson följde honom. Och vad Partzelarne vidkommer som oppfunne och bärgade äre, så väl som spiken de utur vraket huggit haver, säger de sig allt sådant ord med en längd där oppå hava till bem:te Daniell Suensson levererat. 

3. Jacob Andersson ifrån Ulfön och Nätra Sochn, som nu här tillstädes är, haver oppå den tiden åtta dagar för Påsk tillika med sine båtlagare Nils Öndesson ifrån Åstön i Medelpadh, Ländat där som skeppsvraket låg när som de voro komne ifrån Siääla Isen: Då bleve de varse litet ifrån landet på sjöbottnen liggandes Tre Metall eller koppar stycken, som haver varit oppå Boierten /: vilka de opptogo:/ och eljest någre små Lampestycken där vid vraket, och begåvo sig därifrån Sex milar till Nätra Sochn där som Laga ting hölls om onsdagen näst för Påskadagen och kungjorde för Befallningsman huru tillstod. Sedan skickade strax Befallningsmannen Peder Erichsson Profoss hit att granneligen om all dess beskaffenhet rannsaka, såsom ock låta förvara vad som funnits haver och finnas kunde, och eljest förbjuda det ingen skulle sönderhugga vraket /: det dock likväl:/ Michell Erichsson och Olof Christophersson i Ällön både förr och sedan gjort haver och nu säje om de icke haver det sönderhuggit, så hade full sådant skett av främmande som där till Ländade, och även som de skola ock hava där av huggit. Och förr än som be:te Jacob Andersson i Ulfön om detta skeppsvrak gav tillkänna hos befallningsman och Peder Erichsson sedan hit kom, säger Kyrkoherden och Länsman med Gemene Allmogen, sig icke därav tillförende hört, mycket mindre vetat haver /: utan allenast:/ Olof Algotsson och hans måg Lars Olufsson samt Michell Erichsson och hans svåger hållit sådant sig emellan fördelt.

4. Tillspordes Olof Algotsson och hans måg Lars Olufsson varföre de icke onförskr:ne Skeppsvrak lagligen lyst haver, han Olof Algotsson alleringest oppenbara för de Sex sine grannar, och Lars Olofsson för fyra sine byemän, eller ock någon av deres grannar? De föregiva sig ment varit nog, det Michell är föment bleven, därom kungöra Länsman som dock förre Rannsakningen och - 1. Punkten förmäler. /: Eljest ock icke velat lägga där om:/ sedan Michell haver sagt dem där ifrån med de orden, han kan låta förvara om något finnes efter han skattar bäde Land och Vatten, som denne senare Rannsakningen - 1. Punkten utvisar.

Item i lika måtto tillfrågades Michell Erichsson och hans svåger Olof Christophersson som allenast både i Ällön bodde, varföre ock de icke lagligen oftabem:te skeppsvrak och det oppfunna godzet oplyst haver? De svara sig hava levererat alle Partzeler, som de funnit hava, såväl som spiken, när sådant fordrades, och mera kunne man icke av dem förnimma som Skrivvärdigt är.

5. Är ock med flit efterfrågat och Rannsakat huru många och vad för slags lik som oppfunne vara kunne? Och inte om flere än fyra alz fått någon vetskap förnimma, två Manfolk och Två Quinfolcks lik efter som den förre Rannsakningen uti den 1. och 3. Punkten förmäler , som åtskillige Personer funnit haver där som Bojert vraket är strandat och av oförstånd där oppå Landet nedergravit /: vilkas ben nu äre alle opgravne blivit och uti en kista samlat:/ och förde till kyrkogården, och av Kyrkoherden efter Christeligt bruk Jordsatte och begravne bleve. Men icke kan förmimmas, om någon av föreskr:ne lik hava varit AdelssPersoner eller icke.

Efter noga rannsakan och skärskådan som i desse föreskr:ne ACTER förmält är: Befinnes att Michell Erichsson och Olof Christophersson i Ällön icke hava gjort sig Uhrtiufuan som det -37.36. och 32. Cap: i Tiufua B: av L: L: innehåller. Alltså kan denna Ringa Rätten icke befria dem för plichtande efter det - 6 Cap: uti samma Balcken . Men uti all Underdånig Ödmjukhet hemställes H:K: M:t och den Höglofl. Kongl. Hofrätten om nåden /: var om :/ de oppå det allra Underdån och Ödmjukeligaste bönfalla.
Vad Oluf Algotsson och hans måg Lars Olufsson anlangar, som ACTERNE om deras förehavande i detta fallet nogsamt utvisar, vvill man uti all underdån- och Ödmjukhet hava sig hos den Högpriseliga Kongl. Hofrätten förfrågat, antingen deras ursäktan kan gälla eller icke.

Oppå föreskr.ne Högmåhls Saak är ock kommit den Högl. Kongl. Hofrättens RESOLUTION, och innehåller som följer, Nembl:

En dom ifrån Grundsunda Sochn över Michill Erichsson i Ällön och hans svåger Olof Christophersson, som hav 644 funnit ett strandvrak efter Cronones Boyort, och därpå åtskillige saker, vilka icke äre värderade och därföre icke kunnat sig Urtjuva göra, det förmäles ock i rannnsakningen, att Olof Algotsson i Banefierd och hans måg Lars Olufsson haver och vetat av samma strandvrak, och därpå tvenne svärd och något söndrigt kläde tagit, vilket de strax hava levererat ifrån sig till GIEVALLIER Daniell Suensson, och sig därmed intet mera befattat som vidlyftigt av själva Ting Rannsakningen är till att se.
Resolutio
Erich Michillsson och Olof Christophersson skole giva Målsäganden sitt igen, och sedan var för sig böta tre gånger så mycket de av be:te godz njutit haver. Anbelangande Olof Algotsson med sin måg Lars Olofsson bliva de för allt vidare tilltal i denna sak fri. 
På den Kongl. Hofrätts vägnar
J Gyllenstierna
Stockholm den - 8.
Decembris A 1648
Bengdt Ekehielm
Secret.
Oppå ovanbem:te gods somkan bärgat vara finne ingen viss Rulla eller Rättelse här kvar hos Bönderne, utan föregives, att sådant tillika med det bärgade godset skall vara skickat till Hudhwichswaldh till Landzhöfdingen Wällbem:te Herr Ifwar Nilsson. Alltså måste härmed oppskjutas till vidare besked ifrån Wälbem:te Herr Ifwar Nielsson om godsets värdering.