Anno 1649 den 16 November hölls Laga Ting, närvarandes Befallningsmannen Wäl.de Lars Erichsson Hussio och nämnden

  §1
Mats Nilsson i Fillingen utlovade innan nästkommande Andersmässe allrasenast, att vara i Sidensjö Socken och Part betala Eschill Olufsson i Näs vad som han oppå en bössa haver att fordra. Och så framt Mats Milsson denne sin lovan icke fullbordar, så  skall han hava förverkat  - 5 daler Kopp: Mynt, som han i vite oppsatt haver och ändå vara förpliktad betala så mycket som Eshill igenom sin skrivelse föregiver upp samma bössa RESTERA som är  - 6 daler 16 öre fullt Kopp: Mynt.

§ 2
Peder Nilsson i Banafierdh räckte Olof Olofsson GIEVALLIEUREN  handen, att han med första åkeföret skall hava Michell Erichsson i Ällön med sig till Hernösandh, att Clareera med Välb: Olof Abrahamsson för det han honom skyldig är på Sal: Lars Dombäcks vägnar. Eljest ock blev tillsagt alle andre här i Socknen, som äre D.e Olof Abrahamsson skyldige på förskr. Lars Dombäcks vägnar, det ock den utan något uppskov inställa sig till riktig räkning och CLARERING /: vid plikt tillgörandes med ovanbem:de Olof Abrahamsson :/

§ 3
Olof Erichsson i Giälfdaal ifrån Siälewadh Sochn, som haver bytt hästar med hustro Karin Olof Nilssons i Banafiäl uti hennes mans frånvaro och henne uti samma byte FIXERAT så att hennes man /: vid pass :/ ett års tid haver varit hästelös sedan som Olof Erichsson blev sin bortbytte häst igen levererad.
R:  Är av Nämden dömt, att föeskr: Olof Erichsson skall innan nästkommande Jul  bem:te Olof Nilsson  - 20 dal Kopp: Mynt tillställa och betala för den häst han av hans hustru bekommit haver, såsom ock så långan tid hästlös varit. Eljest ock är han Olof Erichsson sakfälld efter det   -  4 Cap: av Köpm: B: för det att han haver köpslagat med annan mans hustru utan bondens vetskap att böta  -3 marker till Treskiftes

§ 4
GIEVALLIEUREN Olof Olofsson anklagade Mats Nilsson i Fillingen och hans PARTICIPANTER, som icke hava hållit Gideå bro vid makt med Ledestänger och annat mera.
R:  Mats Nilsson och hans vederparter skole utan någre dröjsmål förfärdiga brobyggningen. Och för deras försummelse, som härtill skett är, äre de sakfällte efter det   -  3 Cap: av Bygg: B: att böta-3 marker till Treskiftes

§ 5
Olof Christophersson i Ällön räckte Pedher Jacobsson ifrån Arnäs socken och Felle by  handen, att nästkommande Sommar betala honom   -  1 T:a god wahrsaltat strömming, som han hans fader för en Ankar  Kårdeel och rum tid sedan är skyldig bliven.

§ 6
Erich Öndesson i Könssa kärade sig klageligen för Rätten huruledes Nils Matssons hustru i Fillingen, Märit Elofsdotter haver honom uti rop och rykte kommit, det han haver borttagit och förminskat hennes smörlycka, och således kunnat Trullkonst. Alltså tillspordes henne Märit Elofsdotter, vad hon härtill svara ville, och är hennes svar, det Erich Öndesson haver en gång varit hos henne och hon givit honom mat, och strax där efter saknat och mistat smörlyckan, så att det icke ville bliva smör när son hon kärnade, och för sådant fel fullkomligen tillagt bem:te Erich Öndesson vara orsak och förvållan. Eljest ock sade hustru Märit sig icke få smörlyckanigen, förrän som hennes Svärfader Mats Nilsson i Fillingen gick till Erich Öndesson och fick något av hans smör, det ock Mats bekänner sig tagit hava när som han hos Erich till måltid varit haver och det emellan brödstycke hemburit. Dock var Eich Öndesson okunnigt att någon vidskepelse med samma smör brukat skulle, oansett Mats sade till honom, sedan han det tagit hade, att du må mig detta icke missunna, utan Erich tänkte att han sådant ville frambära för tystnads skull åt ett barn som sjukt låg. Förskr.ne smör, som Mats Nilsson hade tagit och hemburit haver hans sonahustru inlåtit uti kärnan när som hon kärnade och således säger hon sig smörlyckan igen bekommit hava. Erich Öndesson besvärade sig högeligen över detta ryktet, som honom påfört är, och tillböd sig därföre lagligen fri göra: Men efter det att honom icke kunde med någon skäl och vittne uti detta fallet övertygas och sålunda laggång föreläggas, utan Kyrkoherden samt Nämden och gemene Allmogen bort honom ett gott vittnesbörd, varför är han oftabem:te Erich Öndesson för ovanbem:te tillmäle och rykte av denna ringa Rätten efter Lagen och Domarreglan alldeles fri erkänd och dömd. Och hustru Märit Elofsdotter sakfällt efter det  -  20 Cap: av Ting:B: att böta-40 marker till Treskiftes
NB:  Vad sig vidkommer den konst eller vidskepelse, som Mats Nilsson och bem:te hans sonekåna hava brukat till att smörlyckan igenfå, så REMITTERES  sådant till Provestetinget och under Andelig Rätt.

§ 7
Mats Nilsson i Fillingen blev övertygad, att hava skällt Johan Erichsson i Öden okvädins ord för ett får skull och varken ville eller kunde sådant bevisa, utan kallade sin ord igen.
R:  Han Mats  Nilsson är därföre sakfällt efter det  -  43 Cap: av Ting: Bal: att böta-3 marker till Treskiftes.

§ 8
Oppskjutes till nästa Laga Ting det som är angivet, att Olof Algotssons hustru i Banafierdh skall hava tubbat Joen Håkanssons piga Karin Jonsdotter ibidem, att draga åt sig någre saker, efter som vittnen därom icke tillstädes äre.
(I marginalen: Anno 1650 den 14 Decembris är för Laga Ting till ända fört.)

§ 9
Mats Nilsson i Fillingen oppbjuder tredje gången jordbytet i Dombäck och Dombäcksmark, om vilket vidlyfteligen förmält är uti Ting Acten Anno 1648 den  -  17 augusti. Och är nu beviljat och avdömt, att däruppå gives fastebrev, eftersom Nämden vittnar intet hinder därutinnan finnes.

§ 10
PRAESENTERADES  Kyrkoherdens bevis och vittnesbörd jämte Socknens Insegel för åtskillige utfattige och husarme, som alle tillhopa besitta --  2. Mantal  -  2  Sel: Jord och icke förmå Cronones Ränta utgöra.