Anno 1649  den 19 februari hölls laga Ting. Närvarandes Wäl.t Måns Nielsson  Borgmästare i Härnösand uti Befallningsmans Wäl.t Iffuar Mårthenssons ställe tilsammans med rättens nämndemän

§1
Håkan Nilsson i Uthanåhs blev utvald och satt uti Tolvmanna nämden, och avlade sin ed å Lagboken, att han i samma ämbete rärrttrådig finna skall.

§  2
Länsmannen Siuul Olufsson i Önska anklagade Pedher Matsson i Finnåå, som han lagligen till tjänstedräng statt haver och drängen haver sin tjänst föluppit eftersom Länsman honom här inför Rätten övertygade.
R:  Nämden haver avsagt och dömt att Pedher Mattsson skall återgiva  fästpenningen eftersom det  - 15 Cap: uti Byggningebalken förmäler, och eljest   - 5 daler Kopp: Mynt för lönen som honom hade bort om han sin tjänst utstått hade.
Item  är förskr:ne Pär Mattsson sakfällt efter det   - 26 Cap: uti Ting Måla B: för det han sin tjänst förlupit haver att böta penningar   -------                                                     3 marker till treskiftes

§  3
Siul Pedersson i Dombäck, en ung dräng, kärade till Olof Pedersson ibidem att bekomma sitt fädernes hemman igen  näästkommande vår med sådd jord ävensom Olof Persson det för 5 år sedan emottagit haver. Olof Persson föregiver sig hava någon gäld betalt efter drängens föräldrars död, och vill därföre behålla utsäden. Men efter såsom denne unge drängen Siul Persson skall nu först sätta sitt eget hushåll och icke kan bliva behållen med mindre han får sådd jord igen, alltså är nu av Nämnden avsagt, att de tillika med målsmannen skola hålla Mät Räkning vad som Olof Pedersson med rätta haver att fordra som honom av Siul Persson tillställas och betalas skall och Olof Pedersson vara förpliktad sådd jord (eftersom han den tagit haver) leverera sig ifrån.

§  4
Marit en legopiga, som är till tjänst hos Per Olsson i Fånbyn, haver tagit legopenning av Per Olsson i Finnåå och likväl av oförstånd låtit sig övertala av sin förrige husbonde Peder Olofsson i Fanbyn att bliva hos honom kvar uti tjänst.
R:  Är avsagt, att pigan skall gå till tjänst hos Peder Olofsson i Finnåå. Eljest är Peder Olofsson i Fanbyn sakfällt efter det    - 15 Capit: i Byggbalken     ----                                             3 marker till Treskiftes.

§  5
Erich Erichssons finnes uti Gidböle hustru Kierstin Staffansdotter eller hennes syster Anna, som haver köpslagat med Anders Biörssons tjänstegosse uti Ellsmark om något hö efter som här för Rätten bevisasR:  Är avdömt, att återgälda Ägensmannen ett lass hö eller dess värde, såsom ock att böta efter det    - 4 Cap:  i Köpmål: B: - - - - - - - - - - - - - - - - -                                      3  marker till Treskiftes

§  6
Mats Nilsson i Filligen uppbjuder andra gången den jord som han i Dombäck sig ifrånbytt haver  och igen bekommit uti Dombäcksmark , varom vidlyfteligen förmält är uti Tings Acten Anno 1648 den   -17 augusti