Den 14 Decembris 1650 hölls Lag och Ting i Grundsunda Socken

§1
Johan Nilsson i Brynie i Arnäs S: besvärade sig för Rätten uppå sin hustrusysters Maritt Håkensdotter i Bygdoms vägnar, att en piga Anna Håkensdotter i Tiern skall hava sagt för Olof Persson i Dombeck, att samma Maritt skulle icke väl hava ställt sig. När Olof Persson därom tillfrågad blev, kunde han ej något visst därom säga utan säger, att för sig med ett löst tal vara sagt, och ej något vittne därtill hava, och Anna nu alldeles nekar och säger sig icke hava denna Maritt något ärerörigt beskylla eller berykta utan det som ärligt är.  ---  kommer någon som Maritt Håkensdotter varuppå förviter eller förkastar något som ärerörigt är, skall vara själv hennes sagesman och icke hava denne Anna till någon fånge eller sagesman, den kan taga sig till efterrättelse och  v---

§2
Hustru Karin Oluff Algutz hustru i Banafiell besvärade sig, att hon haver varit förkastat av Joen Håkensson och hans folk något okväd ord. När Joen Håkensson därom tillfrågad blev, befanns det ej att vara än såsom en Barnesaghu eller Squallerie, varföre blev de på siste förente, att den ene skall aldrig efter denna dag förvita den andre något som ärerörigt är. Och vilken som efter denna dag den andre uppå samma ärende förkastar, skall giva till Kyrkan och de fattige  - 40 daler silvermynt och själv plikta efter sin ord. Kommer ock någon annan som däruppå åtalar, skall själv vara sin sagesman, den kunne taga sig till vara före.

§3
Erich Tomesson i Kiönssa haver slagit Pehr Eskilsson i Hörnsjö en blåning. Blev därföre efter det  -  13 Cap: i Sårmåla B: Saker     3 marker till treskiftes

§4
Erich Tomesson i Kiönssa haver funnit en yxa som kom Pehr Eskilsson i Hönsiöö sine till och icke haver henne upplyst utan tagit dölzmåll där uppå. Erich blev därföre efter det  - 12 Cap: i Stadslagen i Tjuve
B: Sak  40 marker till treske

§5
Erich Pärsson i Ultre uppböd förste gången någon Jord han haver köpt av H: Kierstin ibidem, N:  - 10 marker Jord i Ultre.

§6
Mickel Erichsson i Stensätter uppböd första gången  -  9 Seland Jord som han haver köpt av Anders Erichsson i Kasa.

§7
Erich Erichsson i Kasa haver sålt Biörn Olufsson   -  1/2 Seland Jord i Kasa och nu uppböds förste gången.

§8
Anders Hansson i Stensätter uppböd förste gången en sytningsskrift på 3 1/2 Seland Jord i Stensätter, som H:o Anna därsammastädes utgav för det han skall föda henne till döde dagar.