Anno 1651 den   - 5  Augusti hölls rätt laga Ting, närvarande Befallningsmannen Wäl.de Lars Erichsson Hussius och nämndemän

§1
Erich Olofsson i Ultrå blev satt i Tolvmannanämnden och avlade sin ed å Lagboken det han i sitt ombetrodde ämbete rättrådig finnas och vara skall.

§  2
Olof Andersson ifrån Noortällie Stadh låter förste gången opbiudha ett gammalt fäbodställe oppå en sandås liggandes vid Östadh hamnen, som han för   - 2 Seland Jord av efterföljande personer i Ultrå sig tillhandlat haver med dess tillydande lägenheter och därföre givit, Näml: Erich Olufsson   - 4 Rdal, hustru Margareta med sin syster och    - 4 Rdal tillhopa, Thomas Erichsson  - 4 Rdal, Lars Olufsson    3 Rdal samt Erich Pedersson och hans syster hustru Barbru  - 1 Rdal tillhopa, alla uti bem:te Ultrå boendes. Och utvisar deras köpeskrift huruvitt Olof Andersson efter samma   - 2 Sel Jord rådandes vara skall, vilket torpställe han ock all Cronan till högre skatt förbättra lovar.

§  3
Vart Läns och Tolvmän tillsagde och befallte, utan vidare uppskov /: vid plikt tillgörandes :/ förhjälpa en ung fattig faderlös piga Märit Håkansdotter i Dombäck till sin förtjänte lön av dem som hon haver till tjänst varit hos. Belangande det samma piga av sin moderbroder Oluff Pedersson i Banafiäl en sin Sal:ge moders klädeskjortel avfordrar, varom Nämden vittnar kjortelen för födan uti hennes barndomsår lagt vara  för de tvenne åren som han henne uti fött haver och dyr tid varit; alltså synes kjortelen över och icke under betalter vara, att hon icke därpå något kräva haver.

§  4
Erik Oluffsson i Ultråå kärade för Rätten för sig och för sina grannars Olof Pederssons och Anders Zebbiörssons vägnar ibidem, till Lars Olufsson och Oluff Eriksson i Ultrå samt Pedher Mickillsson i Stensätter om ett ängesstycke utför Nor- ooch Söderflärcke liggandes. Vilket ängesstycke Erik Olofsson  föregav ifrån Söderflärcke utom någon laglig skäl kommit vara av , såsom det av Bolstada skäl en liten å liggandes är, och ett dike eller ett skäl   över ett näs grävit för rumman tid sedan var igenom vederparten med vattnets dit löpande och djups uppskärande sig samma ängesstycke under Nor Flärcke tillägnat haver. Tillspordes vederparten som bem:te Nor Flärcke tillhörer, vad de härtill svara ville, vilka icke med något Laga fång bevisa kunna oftabem:te ängesstycke under NorFlärke lyda. Nämden betygade föreskr. lille å för rå emellan åtskillige byar allt intill havsjön  ------- och hålles och lika så hålla vilja mellan Nor- och Söderflärke vara skall. Dock icke desto mindre oppsköts detta ärendet till nästa Laga Ting, att Norr flärkes Byemän måge sig emedlertid betänka, om de syn hava vilja eller ock förbem:te Ängesstycke med godo ifrån sig låta, och i lika måtto är avsagt om Furumjölänge, som Biörn Oluffsson i Kasa innehaver.

§  5
CORPORALEN  Oluff Eriksson i Ultråå låter första gången hus och jord ibidem samt Nårflärcke med andra tillydande lägenheter oppbjuda, som han av Lars Olofsson i Ultrå för   - 200 dal Kopp: Mynt sig tillhandlat och köpt haver.

§  6
Biörn Oluffsson i Kaasa låter andra gången  1/2 Sel jord ibidem oppbjuda, som han av Erik Eriksson därsammastädes för   - 5 daler Svenskt Silver Mynt köpt haver.

§  7
Mickel Eriksson i Stensätter låter andra gången hus och jord ibidem samt Nor Flärke med alla underliggande lägenheter uppbjuda, som han av Anders Eriksson i Stensätter för   - 200 daler Kopp Mynt köpt haver och är   - 9 seland Jord.  ITEM första gången oppbudit   - 3 Sel Jord i samma By, som han där av -2 Sel av Sochnen för   -31 daler 8 öre Kopp: Mynt köpt haver, vilka Tolvmän av Anders Swänssons hemman i Wäster Stensätter på Sochnens vägnar för Knectegäldh vederkänt hava. Men det 3.dje Selandet haver han av bem:te Anders Swänssons måg Lille Lars Olufsson för   -6 daler  8 öre Svenskt Silver Mynt såsom och gården för  - 20 daler Kopp: Mynt köpt.

§  8
Vart Läns och Tolvmän allvarligen tillsagde och befallte, med högsta flit /: vid böter tillgörandes :/ änteligen så beställa det Tionden uppå Åkrarne rättrådeligen räknat bliver, och därpå riktiga längder göras både för Cronones och Kyrkoherdens pant. Eljest ock att uti vart Skrifte Lag visse och trovärdige män tillsatte bliva, som noga uppsikt och med Siverne Lod hålla kunna, att kyrkoherden med all annor Tionde vad namn den helst hava kan, rätt ske må.

§  10
Blev samtyckt och dömt, att Olof Algotsson i Banafiäl fastebrev oppå  - 8 3/7 markeland Jord ibidem liggandes bekomma skall såsom och lösörer, som han av sin svågers och Systers Annas man Erich Olofsson i Ultrå hennes arv efter fader ochmoder för  - 37 daler 6 öre fullt Kopp:Mynt Anno 1640 köpt haver och till fullo nöje betalat.

§  11
Efter Lagens innehåll av det  - 3 Capit: av Byggninga Balken, är efterskr.ne för ogilla vägar varder   - 3 marker sakfällte, Näml:

Stensätter -     2 Bönder -   6 marker
Ultrå        -     5 Bönder  - 15 marker
Skiedom  -     3 Bönder  -   9 marker
Killingsnääs-  1 Bonde   -  3 marker
Höghen      -   2 bönder  -   6 mark
SSS            -13 Bönder Löper      - 39 marker  till treskiftes

§  12
För ogilla Gierslegårdar äre dess efter det  - 8. och  - 9. samt  - 14. CAPITLEN av Byggninga Balken sakfällte,  Näml:
Söderflercke  2 Hagar     6 marker
Nårflercke     2 Hagar     6 marker
SSS              4 Hagar      Löper                12 marker till treskiftes