Anno 1652 den  - 25 augusti hölls Laga Ting närvarandes Cronones Befallningsman Wäll.de Knuut Ingelsson och de som sutte i rätten

§1
Erich Erichsson i Kaasa blev satt i Tolvmannanämnden och avlade sin ed å lagboken, att han i samma sitt Ämbete rättrådig finnas och vara skall

§  2
Johan Erichsson i Fanbyn en Soldat, vilken uti rykte kommen är, hava olovlig lägersmål med Kyrkoherdens piga Elin Olofsdotter bedrivit efter som en annan piga Karin Larsdotter vittnar: Likväl ville de icke bekänna uti saken brottslige vara . Alltså oppskjutes detta ärendet till nästa Laga Ting och vidare Rannsakning, och då måste parterna tillstädes vara såväl som andre flere, som i saken vittna skola. Dock uti medlertid kunna de som saken angäller sin flit göra om de sig värningsmän förskaffa kunna.
(I marginalen: Anno 1653 den 20 augusti betygades och befanns den 23 januari avdömt vara.)

§  3
Pedher Nilsson i Banafierd räckte Borgmästaren ifrån Härnösand Väl:te Oluff Abrahamsson handen  att nästkommande Korsmässe marknad honom  - 32 daler  28. Kopp: Mynt betala. Men vad som vidkommer om   - 16 daler, som Borgmästaren ändå kräver, och Pedher Nilsson vill skjuta på Sal: Olof Pedhersson i Dombäck skyldig vara, oppskjutes därom till vidare rannsakning.

§  4
Vart samtyckt , att Länsman skall tillnämna en halv Tolft  att utgå råskillnaden  emellan Dombäcksmark samt Husom  och Dombäck.

§  5
Vart samtyckt och dömt, att Olof Andersson ifrån Nårtellie Stadh fastebrev oppå det gamla fäbodstället bekomma skall, sompå en sandås vid Östadh hamnen liggandes är och han sig av Ultrå byemän tillhandlat haver, varom vidlyfteligen uti  - 1651 års Tingsact av den   - 5 augusti förmält är, och han sedermera av Anders Sebiörsson uti bem:te Ultrå hans hustrus arvelott med hennes samtycke för   - 3 Rdaler köpt haver.

§  6
Oppsteg utur Rätten Underlagmannen Välb:te Carl Carlsson Burman och i sitt ställe Borgmästaren oppå Hernösandh  Väl:te Oluff  Abrahamsson begärade, besvärandes sig över Erich Johansson i Ultrå, honom beskyllt hava mutor av Olof Erichsson i samma by tagit och således Rätten förkränkt om  ett ängesstycke, till vilken beskyllning bem:te Erich Johansson icke neka eller undfalla kunde sådant bevisa. R: tio. Ovan bem:te Erich Johansson är sig och andre sådane till varnagel efter det  - 3. och  - 20. Capitlen av Tingmåla Balken sakfällt.- 40 marker till treskiftes

Item är förbemte Erich Johansson sakfällt för det han sig förste dagen  ABSENTERADE, att böta 3 marker  till treskiftes

Johan Erichsson i Öden är löfte för sakörerne, att nästkommande Korsmässe marknad CLARERA.

§  7
Vart  samtyckt och dömt fastebrev oppå efterskr:ne Hus- och jordebyten samt köp givas, näml: Olof Larsson i Uthanås utgivit till sin svåger Mårthen Olufsson   - 2 Sel  - 4 1/2 markland Jord sin hustrus arv i Bodom liggandes. Däremot haver Mårthen honom  - 2 Sel och 1 markland Jord i Utanås liggandes igen givit, sin hustrus arv. Item haver bem:te Olof Larsson av sin broder Herr Nils, Caplan i Arnäs S:  - 3 Sel och   - 2 markland Jord, hans arv, till sig handlat och köpt i bem:te Utanås liggandes, för vilken jord han   - 29 daler  - 24 öre Svenskt Silver Mynt givit haver.