Anno 1653 den 20 Augusti hölls laga Ting i Hönäs i Siälewadh Socken, närvarande Cronomes Befallningsman Wälbetrodde Knuut Ingelsson Biörnkloo samt Gode män, som i Rätten sutto

§1
Håkan Nilsson i Utanås låter första gången någon Jord ibidem liggandes oppbjuda, som han av sin svärfader Päder Andersson i samma by till köps och eljest till underpant bekommit haver.

  §  2
Nämden avdömde, att Mats Nilsson i Fillingen allenast en tunna salt till Biörn Olofsson  och Erik Eriksson i Kasa oppå Skutebetalningen giva skall förutan det de tillförende bekommit hava, helst emedan Mats Nilsson på samma Skutas bortsäljande skada tagit haver.

§  3
Olof Nilsson i Banafiäl låter första gången   - 2 Sel och  - 4 markeland Jord oppbjuda han av Halfward Olufsson  ifrån Öfwer Hodahl inlöst haver eftersom hans styvbarn därtill bördige äro.

§  4
Siul Olofsson i Önskan Länsmannen, låter andra gången   - 7. Sel 1 1/4 mark Jord ibidem liggandes oppbjuda, som han av Olof Nilsson i Öhn och Arnäs Socken för 12 1/2 daler Silver Mynt vart Seland köpt haver.

§  5
Olof Larsson i Utanås låter första gången  - 4 marker Jord därsammastädes liggandes oppbjuda, som han av sin granne Peder Andersson ibidem  för   - 7 daler Silver Mynt köpt haver.

§  6
Siul Larsson i Skademark låter andra gången   - 3 Sel   - 2 1/2 mark Jord därsammastädes liggande oppbjuda samt gården och en Nyåker, som han av Sal: Stor Olof Pedersson i Dombäck köpt haver.

§  7
Håkan Nilsson i Utanås skall fastebrev uppå   - 4 4/5 Sel Jord samt gården och sjöboden med alla andra tillydande lägenheter därsammastädes liggandes bekomma, som han av Mats Nilsson i Fillingen hans avlinge gods för   - 68 daler Silver Mynt köpt haver.  Item ock fastebrev bekomma oppå   - 1 sel jord i bem:te Utanås, som han av sin svärfader Pedher Andersson bekommit haver, för det ene selandet och 2 markland Jord Håkans hustrus arv i Högen, som han till Utanås bytt haver.