Grundsunda och Arnäs socknar

Anno 1654 den  - 17 Marti hölls laga Ting i Hönäss och Siälewadh Socken, närvarandes Cronones Befallningsman Väl.de Knuut Ingelsson Biörnkloo och nämndemän i Rätten

§  3
Länsmannen Siul Olofsson i Önskan låter tredje gången   - 7 sel, 1 1/4 mark jord ibidem liggandes oppbjuda, som han av Olof Nilsson i Ön och Arnäs Socken köpt haver.