Grundsunda och Arnäs socknar

Anno 1654 den 15 Augusti hölls laga Ting uti Hönäs och Själevad Socken uti Cronones Befallningsmans Knuut Ingelssons  närvaro och nämnden

§  1
Hade för Rätten en ung karl Erik Olofsson i Banafjäl och hans syster Brita Olofsdotter ibdem som hava avlat barn tillhopa, det de båda med gråtandes tårar bekände, de blev särskilt Examinerat, huru länge, och huru många gånger de hava haft sitt olovlige umgänge med varandra, så bekände de icke mera än en gång hava haft sitt olovlige ungänge uti sin faders stuga i väster stugan, där de en natt hava sammanlegat, och ingen mer än de båda allena haver varit varit i stugan, ty kunde denne ringa Rätten intet befria deras liv, utan dömde dem båda ifrån livet efter  - 27 C: i 5 Mosebok, 22 vers dömde till livet. Dock uti all underdånig ödmjukhet hemställes om nåder uti den Höglovl. Konungl. Hofrätten.

(Lös lapp - koncept? - liggande i samma uppslag i domboken:)
Ställdes för Rätten en ung dräng Erich Olofsson be:d , som nu först på sitt  -16 års ålder- kommen är det Nämnden betygade i sanning vara, och hans syster Brita Olofsdotter ifrån Banafiäl, vilka lägersmål tillsammans haft hava, och således barn för få veckor sedan bekommit, det de bägge med gråtande tårar tillstodo och bekände. Om denna deras vederstyggliga och grova missgärning blevo de särskilte var för sig  EXAMINERADE  och med största flit anhållne sanningen att bekänna huru länge och många gånger de den stora synden hava samman bedrivit?  De bekänne icke mera än  en gång, då de båda allena  uti sin faders gård och västre stugun en natt legat hava. Så emedan de till detta sitt olovliga omgänge ingalunda nekade eller förneka kunde, därföre äro de båda av denne ringa Rätten efter det - 27 Capitl. av den 5. Mosebok, dömde till livet. dock uti all underdånig Ödmjukhet hemställes om nåden uti den Höglofl. Konungl. Hoffrätten.

Resolution av den Högl Kongl Hovrätten 

En dom ifrån Grundsunda Socken, över tvenne köttslige syskon Erik Olofsson  och Brita Olofsdotter, som hava haft lägersmål tillsammans och barn avlat./
Resolutio. Erich och Brita kunna icke benådas, utan skole andra till sky och varnagel halshuggas.

§2
Erik Olofsson i Ultrå haver emot Lag gått till och stakat sig till och slagit ett ängesstycke i Nårflerke, som av urminnes hävd haver legat och lytt under Nårflerke. Ty dömde nämden samma jord under Nårflerke, där under hon förr legat haver, såsom ock sakfällt Erik Olofsson efter det   - 29 C: i Kongz balken att uppfylla äganden sin skada igen och därtill
böta Penningar-40 marker treskiftes.