Anno 1655 den 20 Augusti hölls laga ting i Önskan närvarandes försiktig  Johan Pedersson Höök uti Befallningsmans Wälbetrodde Knuut Ingelsson  Biörnkloos frånvaro och ställe, samt tolvmän

§1
Efter Joen Olofssons i Kiönsa vittnande efter avlagden ed kunde Rätten icke befria Peder Larsson ifrån Grässmyre och Nordmalings Socken orsaken vara till det hustro Sigri Sal: Michel Larssons i Högoms häst fördärvad bliven är, som han för kort tid sedan ifrån Själevad och hit hem väl föra skulle. Alltså blev han dömd /: efter som han själv bekänt haver hästen färdig vara när han den antog:/ samma häst tillsig taga och behålla och änkan   - 30 daler Kopparmynt giva, eftersom hon så mycket i nästlidne vintras för honom givit haver.

§  4
Erich Johansson i Årttre skall Testamentsbrev bekomma oppå   - 2 Sel  1 1/4 marklands jord därsammastädes, som hans hustrus modersyster Kerstin Olofsdotter honom och hans hustro, samt en ko och alla andra lösören, som  hon efter sig lämna kan, testamenteurat haver. För vilken egendom de förpliktade vara skola eftersom och utlevad är henne till dödedagar väl sköta och försörja och sedan Christeligen begava låta. Men där Erich Johansson och hans hustro förrän Kerstin igenom döden avginge, skola deras barn samma gjorde Testamente hålla och fullborda.

§  6
Olof Christophersson i Ällön med sina medarvingar skall till Olof Pedersson i Banafjäl   - 5 daler Kopp: mynt betala, som han ännu på de   - 10 daler wachteståndh Penningar haver till att fordra. Men vad eljest deras gamla räkning, för utan ovanbem.te Penningar vidkommer blev dem emellan inför Rätten så beslutat, att den ena av den andra icke det ringaste skall hava till att fordra.

§  7
Alldenstund Sal: Olof Päderssons arvingar i Dombäck eller Skademark, ett knektepass av den   - 4 juni Anno 1649 beviste, som Sal: och Välbem:te Landshövdingen Hr Hans Strijck och Översteleutn. Wassilius Butterlim utgivit hava. Varigenom befanns, eftersom ock de Edsvurne Män i Nämden vittnade, att Olof Pedersson knekeståndet efter Cronans ordning med   - 6o Daler Silver Mynt för Skademarkshemmanet, som han tillförende åbott, betalt haver, och sådant skett vara sedan som samma hus och jord till Sjul Larsson i Skademark en halvpart bortsålt haver, och den andra halvparten hans svåger och systers man Olof Pedersson sin hustrus arvspart och eljest till köps bekommit. Alltså blev nu avsagt och dömt, att Sjul Larsson  och Olof Pedersson halva knekteståndet till ovanbem:te Olof Pederss arvingar i Dombäck igen betala och vedergälla skola.

§  8
Olof Nilsson i Banafiäl låter tredje gången den jord i bem.te Banafiäl liggandes oppbjuda, som han av Halvar Olofsson i Över Hodal inlöst haver. Men Olof Algutson i Banafiäl klandrar detta köp.

§  10
Siul Larsson i Skademark blev fastebrev samtyckt och dömt uppå   - 3 Sel  2 1/2 markland jord därsammastädes liggande bekomma, som han av Sal: Olof Pedersson i bm.te Skademark eller Dombäck för   - 24 daler Svenskt Silvermynt såsom och för halva gården   - 40 daler, och för nyverke eller nytt oppgärdsland  -5 Daler uti Kopparmynt köpt haver.

 

                                                                                                                                                 §  11

Biörn Olofsson och Erich Erichsson i Kasa skola fastebrev bekomma oppå ett ängesstycke Furumjölsänget vid namn, som dem när ---nders vid deras ägor liggandes är, vilket änge de av Erich Olofsson och Anders Zebbiörsson i Ulteråå samt Olof Pedersson i Banafiäl för   - 6 daler Svenskt Silvermynt köpt haver. Därtill med hava de lovat snövägningar eller oppröjningar om vintertiden för ovanbem.te Ultrå och Banafiäls bönders hemman oppehålla. Eljest ock blev Kasabönderne efterlåtit däremot med nödtorftig fångeskog samt vedhuggning samt tallristäkt och annat sådant sig till nytta bruka. Men mulbete och skaffeskog togo förbem.te Ultrå och Banafiäls bönder undan sig förbehållit hava.

 

                                                                                                                                                 §  12

Håkan Nilsson i Utanås, en av Nämden eller Tolvmän skall fastebrev oppå   - 3 Sel Jord därsammastädes liggandes bekomma, som han av sin svärfader Peder Andersson i bem.te Utanås bekommit haver för det han för honom för skuld till andra betalt haver, som han haver androm skyldig varit, och ändå   - 4 daler  - 9 1/2 öre Svenskt Silvermynt till CREDITORERNE  oppå sin svärfaders vägnar över Jordens värde betalat, efter som han där i byn icke högre än   - 8 daler  - 24 öre S:mynt kostar vart seland. Item ock i lika måtto allenast fastebrev oppå  - 1 Sel i samma by bekomma, som han av ovanbem.te sin svärfader för    - 10 1/2 daler Silv.mynt uti betalning bekommit haver för det han till Håkan haver skyldig varit, och däruti 1 1/3 markl. jord för 7 marker Silv.mynt inräknat som svärfadern för denna sin måg hans hustrus arv i Könsa bortsålt haver. Alltså befinnes ock oppå detta ena selandet   - 7 marker Silvermynt över betalt vara. Eljest ock haver Håkan för oftabem .te sin svärfader till Borgmästaren oppå Hernösand välbem.te Olof Abrahamsson vid pass   - 15 dal kopp.mynt betalt, som  han icke veter sig någon vedergällning därför bekomma.