Grundsunda och Arnäs Socknar
Anno 1655 den 28 Martii hölls Laga Ting i Hönäs och Siälevad Socken, närvarandes Cronones Befallningsman Wälbetrodde Knuth Ingelsson Biörnkloo och tolvmän

§  2
Mats Nilsson i Filligen blev av vittnen övertygad, som är Biörn Olofsson i Kasa samt Olof Olofsson och Peder Olofsson i Täfra att han tvenne resor haver en annan Tolvman Erik Olofsson i Ultrå tillvitt och beskyllt icke värdig vara ibland Ärlige män sitta. Men dock varken ville eller kunde honom Erik någon oredlighet övertyga. Alltså blev föreskr. Mats Nilsson sakfällt efter   - 20 Cap: av Tingmåla B: Saak   - 40 marker treskift

§  7
Olof Nilsson  i Banafiähl låter andra gången den jord i bem:te Banafjäl liggandes oppbjuda, som han av Halvar Olofsson ifrån Öfuer Hodaal inlöst haver. Men Olof Algutson i bem:te Banafjäl klandrar samma köp.

§  12
Länsmannen Sjul Olofsson i Önskan blev fastebrev samtyckt och dömt oppå   - 7 Seland   - 1 1/4 markl.d jord i Norr Önskan liggandes bekomma, som han av Olof Nilsson i Öhn och Ahrnäs för   - 12 1/2 daler Svenskt Silver Mynt /: hans hustrus arv med hennes samtycke :/ köpt haver, ändock gamle bysens gång icke haver högre varit än   - 8 daler 24 öre Selandet, likväl haver han så mycket övergivit som förmält finnes. Och till ovanbem:te köps vissare trygghet haver Länsmannens styvson Östen Olofsson, som bem:te Olof Nilss i Öhns hustrus syskonebarn är, samma köpeskrift därpå givit, samtyckt och underskrivit.