1656  26  mars

Grundsunda och en del av Arnäs Ting i Lunda
Knut Ingelsson Biörnkloo

§1
Anlangande det Testamente, som Sal: Nils Joensson i Banafiäl uti sin lifstid och Sal: Kyrkoherdens Hr Lars Buss närvaro efter som hans vittnesskrift utvisar gjort haver, testamenterat till sin sonadotter Brita Joensdotter, samt den Mansperson som henne till äkta taga ville, åtskillige saker, både jord och lösören för det Nils Joenssons hustro och Brita Joensdotters Syskon till dess de sig mat och kläder förtjäna kunde med nödtorftigt uppehälle försörjde bliva skulle elljest ock hemmanet vid makt hållit, Näml:   - 3 sel Jord och så mycken säd, som första året därpå behövdes utså.  -1 st ny skötbåt samt   - 12 lagskötar  -1 st hel not,   - 1 st ko,  - 2 tunnor salt,  - 1 st häst,  - 1 lispund koppar uti en kettill. Och alldenstund deen Man Joen Håkansson vid namn, som Brita Joensdotter efter bemälte sin fadersfaders död bekom haver bem.te Nils Joens hustro såväl som sin hustros syskon och hemmanet väl förestått. Alltså erkänner ock Rätten samma Testamente fast och stadigt bliva och däruppå Testamentsbrev givas. Men vad Penningar och annat som sedermera är avvittrat för oftabem.te Nils Joens hustro, så bestås intet, utan gånge arvingarna till skiftes.

§  2
Olof Andersson i Sund inlade skriftligt klagomål emot Anders Zebbiörsson, att han haver sig förvitt igenom  mutor och understuckne medel fått dombrev oppå det fäbodstället Sund benämt, vilket underlagman till vanära lända skulle. Härom vittnade Mats Nilsson i Fillingen och Håkan Nilsson i Utanås efter avlagden ed, att när de voro en gång oppå en socknestämma i Grundsunda, så hava be.de personer tagits sig emellan om be.de fäbodställe och dess tillydande skogsägor. Då haver Anders Zebbiörsson sagt till sin vederpart: Du haver fått samma fäbodställe under dig med mutor och lurerteri. Då haver han tillsport Anders Zebbiörsson, vad han mente med de mutorne? Och han svarat, att Olof Andersson haver först en halv och sedan en hel Riksdaler åt honom utbudit, varigenom han Olof misstänkte icke rätteligen till fäbodstället kommen vore, eftersom han honom så många Peningar oppå sin QUOTA mera framför de andra ägensmännen giva vill, och dock icke underlagman namngav eller beskyllte.

R:tio:  Emedan såsom Anders Zebbiörsson hade bort  - 40 marker böta om Olof Andersson haver kunnat honom övertyga Underlagman beskyllt mutor tagit, som han dock icke göra kunde, alltså och för det Olof Andersson emot Guds Lag haver uppå sin nästa vrång beskyllning fört, är han sakfällt efter   - 20 Cap: av Ting:B: -  40 marker  treskiftes

 

§5
Anders Zebbiörsson blev sakfällt emot Olof Andersson i Sund för dombrott efter   - 39 Cap: av Ting:B:  -    6 marker

Item något Tjärutorvved förbrutit, som Olof Andersson tillhörer och r--ta skall.