1657 28 augusti      Renov.Grundsunda och en del av Arnäs Ting i ÖnskanLandsskriv. Johan Pederssonj Höök i Bef.man  Knut Ingelssons frånvaro samt nämndemän

§1
Anlangande den trolovningsgåva som Corporalen Sal: Olof Hansson i Skede haver givit sin trolovade fästemö Sigrid Erichsdotter i Ultrå då han 1655 till Påhlen reste, blev nu av Rätten  Confirmerat och efter ag god och erkänd dömd, helst emedan Kyrkoherden vällärde Hr Swen såväl som Nämnden vittnade, att trolovningen lagligen i Kyrkan skedd är.  Dock så, att de 40 daler kmt:s villgodo deles uti 2 delar, halvparten bem:te Sigri Erichsdotter, och den andra halvparten Olofs fader Hans Erichsson i Skede, njuta och av Knektens boende bekomma förutan själva Knekteståndet.  Eljet något salt eller ris och annat som Knektens fader haver bekommit, skall okvalt behålla.

§2
Blev av Rätten avsagt och dömt, att Anders Anderssons dotter i Strande Karin Andersdotter skall njuta och behålla uti ett för allt av sin faders sal: Knekten Biörn Joenssons Knektestånd  -  50 daler kmt, samt snörlivs- och förklädestyget han henne sänt haver, såväl som de reda penningar han henne givit haver förrän Knekten ut till Påhlen förreste, och detta allt för någre omständigheter, det tvenne sal: Biörns brev skull, uti vilken han henne försäkrar till äkta hustru taga vilja, där han skulle hemkomma. Vad mera efter sal: Biörn finnas kan, antingen uti Jord, penningar eller  lösören, gånge hans arvingar efter quotan  till skiftes.

§  3
Erich Pedersson i Bodom låter första gången den hus och jord i samma by liggandes oppbjuda, som han av Olof Larsson i Uthanås och Anders Hermansson i Höijen köpt haver.    

§  4
Mats Nilsson i Fillingen och Håkon Nilsson i Uthanåås samt Olof Larsson ibidem och Biörn Olofsson i Kasa blevo begärade och tillnämde ett rätt tegemål emellan Siul Larsson och Olof Pedersson i Skademark göra både uti åker och äng, såväl som de nya uppgärdslanden.

§  5
Alldenstund en soldat, sal: Christopher Steensson i Öden och Arnäs Socken, haver Kerstin Matsdotter i Hielta fullkomlig äktenskap tillsagt, varom de gode män av Nämnden där i Socknen vittnade sådant av pigones föräldrar samtyckt vara. Alltså erkände och dömde nämnden, att bem:te Kerstin alltsammans soldatens avlinge gods och förvärvade egendom uti löse och faste okvalt njuta och behålla skall, som han henne givit haver förre än som han till Påhlen reste, helst emedan icke allenast Capellanen  Hr Peder Rochstadius tillika med soldaten och hans broder Olof Steensson av den  3 Maj Anno 1655 skriftligen betyga, attt soldaten för sit hastiga avresande icke medgavs tid till att deras äktenskap med Kyrkones Ceremonier fullborda, som han gärna velat hade, utan ock Joen Håkansson i Öden och Joen andersson i Högbyen nu inför Rätten således därom  vittnade. Men vad föreskrivne Christopher Steensson kan skyldig vara skall Kerstin Matsdotter till samma hans gäld svara och betala, eftersom henne hans efterlämnade egendom tilldömd är, som förbemält står.

§  6
Olof Pedhersson i Skademark blev tilldömd fastebrev uppå  2 sedlan  och 1/2 marker land Jord därsammastädes liggande bekomma, som han av sin hustrobroder sal: Olof Pedhersson i Doombäck köpt haver, såsom ock gårdeparten, varom en gammal man Siul Larsson i samma by vittnade således i sanning, att fyllest betalt vore, och är ovanbem.te hus och jord förutan Olof Pedhers hustros arv  - 1 sedland och 2 marker jord samt gårdeparten därefter.

§  7
Biörn Olofsson i Kasa, Erich Olofsson i Utterå, Thore Olofsson i Banafierdh, Olof Larsson i Utanås, Håkan Nilsson ibidem och Erich Erichsson i Kasa skola strax efter Korsmässo Marknaden rannsaka om någon råskillnad finnas kan emellan Dombecksmark och Husom. Men så framt där inge rå eller rör finnes, skola de efter öre och örtug eller skatten skifta dem emellan. Skogen och sedan om sådant uppå  nästa Laga Ting till vidare bekräftelse kungöra

§  8
Blev förbudit med laga plikt tillgörandes, att varken Mårten Johansson eller hans Landbonde, som han uti Gidbacka haver skola någon mera boskap om sommartid dit inlova, än som där över vinteurn födas kan av det foder, som där växer, och besynnerligen Kasa Byemän icke till något förfång eller skada uppå deras skog  och mulbet göra, som de mycket klaga härtill skett vore.

§  9
Vart beslutit Confirmation givas uppå den räkning eller Jordemål, som gode män Anno 1633 den 13 maj emellan bägge Ällö byemän gjort hava och för vardera bonde, som nu där boendes äro.

§  10
Efter Landstingsbeslutet av den 24 Aprilis Anno 1648 och 3. Puncten, såsom ock Lagens innehåll av det 3. Cap: i Byggninga Balken blevo efterskrevne  - 3 marker vardera sakfällte för ogilla broar och vägar, Näml

Håkan Nilsson ,  Utanås
Per Nilsson i Banafiäl
Olof Pedhersson , Skademark
Biörn Olofsson i Kasa
Olof Nilsson , ibidem
Lars Olofsson i Ultrå
Johan Erichsson i Öden                                                                               Anders Zebbiörsson ibidem
Anders Hermansson i Högen
Michell Olofsson i Banafiäl
Lars Pedersson i Könsa
Nils Joensson ibidem
hustro Brita i Fanbyn
Håkon Olofsson i Skede
Joen Abrahamson ibidem                                                                              Johan Olofsson ibidem
Olof Larsson Uthanåås
Erich Olofsson i Banafiäl
Nils Siulsson i Husom
Olof Algutson ibidem
Erich Olofsson i Ultrå
Erich Olofsson ibidem
Herman Larsson i Husum                                                                             Peder Jonsson i Finna
Siul Persson i Dombäck
Johan Matsson ibidem
Johan Johansson ibidem
Olof Christophersson i Ällö
Erich Erichsson i Kasa
Nils Jorensson ibidem

Löper   -  90 mark triskiftes

§  11
Blev samtyckt, att Nils Pedersson i Högland Testamentsbrev bekomma skall, uppå den jord och annat mera, som Elin Olofsdotter honom Testamenterat haver, för det han henne haver till sytnings tagit.  Item ock fastebrev bekomma uppå någon jord i Högland och Gimodt för knektestånd.

 

 

 

 

 

Anlangande den trolovningsgåva som Corporalen Sal: Olof Hansson i Skede haver givit sin trolovade fästemö Sigrid Erichsdotter i Ultrå då han 1655 till Påhlen reste, blrv nu av Rätten  Confirmerat och efter ag god och erkänd dömd, helst emedan Kyrkoherden vällärde Hr Swen såväl som Nämnden vittnade, att trolovningen lagligen i Kyrkan skedd är.  Dock så, att de 40 daler kmt:s villgodo deles uti 2 delar, halvparten bem:te Sigri Erichsdotter, och den andra halvparten Olofs fader Hans Erichsson i Skede, njuta och av Knektens boende bekomma förutan själva Knekteståndet.  Eljet något salt eller ris och annat som Knektens fader haver bekommit, skall okvalt behålla.

 

                                                                                                              §  2

Blev av Rätten avsagt och dömt, att Anders Anderssons dotter i Strande Karin Andersdotter skall njuta och behålla uti ett för allt av sin faders sal: Knekten Biörn Joenssons Knektestånd  -  50 daler kmt, samt snörlivs- och förklädestyget han henne sänt haver, såväl som de reda penningar han henne givit haver förrän Knekten ut till Påhlen förreste, och detta allt för någre omständigheter, det tvenne sal: Biörns brev skull, uti vilken han henne försäkrar till äkta hustru taga vilja, där han skulle hemkomma. Vad mera efter sal: Biörn finnas kan, antingen uti Jord, penningar eller  lösören, gånge hans arvingar efter quotan  till skiftes.

 

                                                                                                              §  3

Erich Pedersson i Bodom låter första gången den hus och jord i samma by liggandes oppbjuda, som han av Olof Larsson i Uthanås och Anders Hermansson i Höijen köpt haver.    

 

                                                                                                              §  4

Mats Nilsson i Fillingen och Håkon Nilsson i Uthanåås samt Olof Larsson ibidem och Biörn Olofsson i Kasa blevo begärade och tillnämde ett rätt tegemål emellan Siul Larsson och Olof Pedersson i Skademark göra både uti åker och äng, såväl som de nya uppgärdslanden.

 

                                                                                                              §  5

Alldenstund en soldat, sal: Christopher Steensson i Öden och Arnäs Socken, haver Kerstin Matsdotter i Hielta fullkomlig äktenskap tillsagt, varom de gode män av Nämnden där i Socknen vittnade sådant av pigones föräldrar samtyckt vara. Alltså erkände och dömde nämnden, att bem:te Kerstin alltsammans soldatens avlinge gods och förvärvade egendom uti löse och faste okvalt njuta och behålla skall, som han henne givit haver förre än som han till Påhlen reste, helst emedan icke allenast Capellanen  Hr Peder Rochstadius tillika med soldaten och hans broder Olof Steensson av den  3 Maj Anno 1655 skriftligen betyga, attt soldaten för sit hastiga avresande icke medgavs tid till att deras äktenskap med Kyrkones Ceremonier fullborda, som han gärna velat hade, utan ock Joen Håkansson i Öden och Joen andersson i Högbyen nu inför Rätten således därom  vittnade. Men vad föreskrivne Christopher Steensson kan skyldig vara skall Kerstin Matsdotter till samma hans gäld svara och betala, eftersom henne hans efterlämnade egendom tilldömd är, som förbemält står.

 

                                                                                                              §  6

Olof Pedhersson i Skademark blev tilldömd fastebrev uppå  2 sedlan  och 1/2 marker land Jord därsammastädes liggande bekomma, som han av sin hustrobroder sal: Olof Pedhersson i Doombäck köpt haver, såsom ock gårdeparten, varom en gammal man Siul Larsson i samma by vittnade således i sanning, att fyllest betalt vore, och är ovanbem.te hus och jord förutan Olof Pedhers hustros arv  - 1 sedland och 2 marker jord samt gårdeparten därefter.

 

                                                                                                              §  7

Biörn Olofsson i Kasa, Erich Olofsson i Utterå, Thore Olofsson i Banafierdh, Olof Larsson i Utanås, Håkan Nilsson ibidem och Erich Erichsson i Kasa skola strax efter Korsmässo Marknaden rannsaka om någon råskillnad finnas kan emellan Dombecksmark och Husom. Men så framt där inge rå eller rör finnes, skola de efter öre och örtug eller skatten skifta dem emellan. Skogen och sedan om sådant uppå  nästa Laga Ting till vidare bekräftelse kungöra

 

                                                                                                              §  8

Blev förbudit med laga plikt tillgörandes, att varken Mårten Johansson eller hans Landbonde, som han uti Gidbacka haver skola någon mera boskap om sommartid dit inlova, än som där över vinteurn födas kan av det foder, som där växer, och besynnerligen Kasa Byemän icke till något förfång eller skada uppå deras skog  och mulbet göra, som de mycket klaga härtill skett vore.

 

                                                                                                              §  9

Vart beslutit Confirmation givas uppå den räkning eller Jordemål, som gode män Anno 1633 den 13 maj emellan bägge Ällö byemän gjort hava och för vardera bonde, som nu där boendes äro.

 

                                                                                                              §  10

Efter Landstingsbeslutet av den 24 Aprilis Anno 1648 och 3. Puncten, såsom ock Lagens innehåll av det 3. Cap: i Byggninga Balken blevo efterskrevne  - 3 marker vardera sakfällte för ogilla broar och vägar, Näml.

 

Håkan Nilsson ,  Utanås                                                                          Per Nilsson i Banafiäl

Olof Pedhersson , Skademark                                                Biörn Olofsson i Kasa

Olof Nilsson , ibidem                                                                              Lars Olofsson i Ultrå

Johan Erichsson i Öden                                                                               Anders Zebbiörsson ibidem

Anders Hermansson i Högen                                                        Michell Olofsson i Banafiäl

Lars Pedersson i Könsa                                                                            Nils Joensson ibidem

hustro Brita i Fanbyn                                                                             Håkon Olofsson i Skede

Joen Abrahamson ibidem                                                                              Johan Olofsson ibidem

Olof Larsson Uthanåås                                                                          Erich Olofsson i Banafiäl

Nils Siulsson i Husom                                                                             Olof Algutson ibidem

Erich Olofsson i Ultrå                                                                                Erich Olofsson ibidem

Herman Larsson i Husum                                                                             Peder Jonsson i Finna

Siul Persson i Dombäck                                                                         Johan Matsson ibidem

Johan Johansson ibidem                                                                              Olof Christophersson i Ällö

Erich Erichsson i Kasa                                                                              Nils Jorensson ibidem

 

                                                                                        Löper   -  90 mark triskiftes

 

                                                                                                              §  11

Blev samtyckt, att Nils Pedersson i Högland Testamentsbrev bekomma skall, uppå den jord och annat mera, som Elin Olofsdotter honom Testamenterat haver, för det han henne haver till sytnings tagit.  Item ock fastebrev bekomma uppå någön jord i Högland och Gimodt för knektestånd.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 §  5

Alldenstund en soldat, sal: Christopher Steensson i Öden och Arnäs Socken, haver Kerstin Matsdotter i Hielta fullkomlig äktenskap tillsagt, varom de gode män av Nämnden där i Socknen vittnade sådant av pigones föräldrar samtyckt vara. Alltså erkände och dömde nämnden, att bem:te Kerstin alltsammans soldatens avlinge gods och förvärvade egendom uti löse och faste okvalt njuta och behålla skall, som han henne givit haver förre än som han till Påhlen reste, helst emedan icke allenast Capellanen  Hr Peder Rochstadius tillika med soldaten och hans broder Olof Steensson av den  3 Maj Anno 1655 skriftligen betyga, attt soldaten för sit hastiga avresande icke medgavs tid till att deras äktenskap med Kyrkones Ceremonier fullborda, som han gärna velat hade, utan ock Joen Håkansson i Öden och Joen andersson i Högbyen nu inför Rätten således därom  vittnade. Men vad föreskrivne Christopher Steensson kan skyldig vara skall Kerstin Matsdotter till samma hans gäld svara och betala, eftersom henne hans efterlämnade egendom tilldömd är, som förbemält står.

 

                                                                                                                                                 §  6

Olof Pedhersson i Skademark blev tilldömd fastebrev uppå  2 sedlan  och 1/2 marker land Jord därsammastädes liggande bekomma, som han av sin hustrobroder sal: Olof Pedhersson i Doombäck köpt haver, såsom ock gårdeparten, varom en gammal man Siul Larsson i samma by vittnade således i sanning, att fyllest betalt vore, och är ovanbem.te hus och jord förutan Olof Pedhers hustros arv  - 1 sedland och 2 marker jord samt gårdeparten därefter.

 

                                                                                                                                                 §  7

Biörn Olofsson i Kasa, Erich Olofsson i Utterå, Thore Olofsson i Banafierdh, Olof Larsson i Utanås, Håkan Nilsson ibidem och Erich Erichsson i Kasa skola strax efter Korsmässo Marknaden rannsaka om någon råskillnad finnas kan emellan Dombecksmark och Husom. Men så framt där inge rå eller rör finnes, skola de efter öre och örtug eller skatten skifta dem emellan. Skogen och sedan om sådant uppå  nästa Laga Ting till vidare bekräftelse kungöra

 

                                                                                                                                                 §  8

Blev förbudit med laga plikt tillgörandes, att varken Mårten Johansson eller hans Landbonde, som han uti Gidbacka haver skola någon mera boskap om sommartid dit inlova, än som där över vinteurn födas kan av det foder, som där växer, och besynnerligen Kasa Byemän icke till något förfång eller skada uppå deras skog  och mulbet göra, som de mycket klaga härtill skett vore.

 

                                                                                                                                                 §  9

Vart beslutit Confirmation givas uppå den räkning eller Jordemål, som gode män Anno 1633 den 13 maj emellan bägge Ällö byemän gjort hava och för vardera bonde, som nu där boendes äro.

 

                                                                                                                                                 §  10

Efter Landstingsbeslutet av den 24 Aprilis Anno 1648 och 3. Puncten, såsom ock Lagens innehåll av det 3. Cap: i Byggninga Balken blevo efterskrevne  - 3 marker vardera sakfällte för ogilla broar och vägar, Näml.

 

Håkan Nilsson ,  Utanås                                                                                                       Per Nilsson i Banafiäl

Olof Pedhersson , Skademark                                                                    Biörn Olofsson i Kasa

Olof Nilsson , ibidem                                                                                                        Lars Olofsson i Ultrå

Johan Erichsson i Öden                                                                                                          Anders Zebbiörsson ibidem

Anders Hermansson i Högen                                                                           Michell Olofsson i Banafiäl

Lars Pedersson i Könsa                                                                                                        Nils Joensson ibidem

hustro Brita i Fanbyn                                                                                                      Håkon Olofsson i Skede

Joen Abrahamson ibidem                                                                                                        Johan Olofsson ibidem

Olof Larsson Uthanåås                                                                                                   Erich Olofsson i Banafiäl

Nils Siulsson i Husom                                                                                                       Olof Algutson ibidem

Erich Olofsson i Ultrå                                                                                                           Erich Olofsson ibidem

Herman Larsson i Husum                                                                                                       Peder Jonsson i Finna

Siul Persson i Dombäck                                                                                                   Johan Matsson ibidem

Johan Johansson ibidem                                                                                                        Olof Christophersson i Ällö

Erich Erichsson i Kasa                                                                                                           Nils Jorensson ibidem

 

                                                                                                                    Löper   -  90 mark triskiftes

 

                                                                                                                                                 §  11

Blev samtyckt, att Nils Pedersson i Högland Testamentsbrev bekomma skall, uppå den jord och annat mera, som Elin Olofsdotter honom Testamenterat haver, för det han henne haver till sytnings tagit.  Item ock fastebrev bekomma uppå någön jord i Högland och Gimodt för knektestånd.