1658  21 augusti  Renov.
Grundsunda och en del av Arnäs
Ting i Önskan
Landsskrivaren Johan Pedersson Höök i
Bef.man  Knut Ingelssons ställe.
Nämndemän
                                                                                                                                   § 1
Pedher Nilsson i Lundhe blev av gamle Länsmannen Anders Warg anklagat för det han honom hästetjuv kallat haver, såsom ock honom uti skägget tagit, och detta hänt uti en sjöbodsvala, när som Länsmannen tillika med andra om en söndag kommo ifrån Kyrkan roendes och be:de Pehr Nilsson ifrån Kyrkan varit och hos en främmande fiskare Ingell Olofsson druckit.    R:tio.   Emedan som Rätten prövade, att Pedher Nilsson ingen skäl hade till att Länsmannen sådant grovt skällsord giva, alltså blev Päder för grovt oqwädensord sakfällt efter 31 Cap: av Rådst:  B:                                                         - 12 marker triskiftesItem Peder sakfällt efter  - 13 Cap: av Sår M: Balk för det han Länsmannen uti skägget rivit haver - 3 marker triskiftes
Länsmannen Anders Wargh blev sakfällt efter  - 43 Cap: av Tingmåla B: för oqwädensord av hastuge mode emot förskr:ne Pehr Nilsson -  3 marker triskiftes

§ 2
Nils Joensson i Lundhe gjorde märkeligt oljud inför Rätten, därföre sakfällt efter  - 43 Cap: av Tingmåla B:
Penningar  3 marker triskiftes

§ 3
Erich Pährsson i Bodhom här i Socknen lät tredje gången hus och jord i samma by oppbjuda, som han av Olof Larsson i Uthanåås och Anders Hermansson i Högen köpt haver.

§ 4
Nils Erichsson i Finnå tillförende boendes i Öfwer Siähla by och Siälewadh Socken haver lagligen Tingsstämder varit, och icke  COMPARERAT, därföre sak efter  - 33 Cap: av Tingm:  B: 3 marker triskiftes

  § 5
Olof Allgutzson i Banafiähl blev samtyckt och beviljat fastebrev bekomma på  - 2 Sedl Jord därsammastädes liggandes, som han av sin granne Nils Jonsson för  - 30 daler Silf Mt köpt haver, helst emedan han /: förutan jordebetalningen  :/ nu för Rätten Thore Olofsson ibidem handen sträckte, tillät honom  - 40 daler Kop Mt på Nils Jonssons vägnar betala, vilka penningar Nils framdeles till Olof Allgutzson igen betala skall och icke tiden därmed förlängst oppskjuta.

§ 6
Olof Nilsson i Banafiärd blev fastebrev samtyckt oppå  - 2 sedl  4 markeland jord i samma by, som han på sina styvbarns vägnar och igenom deras börd av hustru Anna, sal. Peder Algutzsons dotter i Banafierd och hennes man Halfward Olofsson ifrån Hoodaal Socken och Jämtelandh inlöst haver, och stånde styvbarnen fritt enär som de till myndige år komma vad dem behagar med samma jord göra, som lagen likmätigt vara kan.

§ 7
Johan Håkansson i Ström beviljades och samtycktes fastebrev bekomma på den jord därsammastädes liggandes, som han av Karin samt Margetha och Anna Olofsdöttrar såväl som Giölugh Anundsdotter i samma by boendes köpt haver, eftersom han därtill närmaste bördeman är.