62 16 augusti (Skrivelse inlagd i protokollboken efter 1663 26 februari)
MEMORIAL
för Wäl.t Ifuar Mårthensson Theth, med vänlig begäran han ville om efterskr.ne ärenden rannsaka och beställa, N:
1. Uti Kyrkoherdens samt Tolvmännens närvaro rannsaka om hustru Britas saker och handlingar i Bodom, som är om de tillvitelser emellan Lars Olofsson i Utanås och henne så väl som andre som henne sådant slikt påförer, upptagandes allt sådant under rannsakning, och låta vittnen först göra sin ed, och sedan vittna, granneligen och omständligen allt detta NOTERA och till Korsmässe Marknaden med någon visst översända.
2. Kyrkoherden ville ock giva en skriftlig RELATION om henne H: Britas förehavande på allt det som han för Rätten refererade om henne hänt och passerat vara som eljest. 
3. Den Fiskaren Thomas Erichsson, som var Tingsstämder, skall icke allenast svara till det som hon sagt haver, utan ock därtill av honom uti ARRESTO taga så mycket, varför svarslöst böta bör.
ACTUM Tingsplatsen i Ström den 16 augusti 1662
Carl Burman

1662 30 augusti (Extra ting)
Blev rannsakat om det mål emellan Olof Larsson i Utanås och hustru Brita i Bodom, desse Enköpingsboer Lars Larsson, ung PerOlofsson och hustru Sara Nilsdotter gjorde sin ed med hand å bok, och sedan särskilte vittnade, at i denne sommar när de hade suttit i hamnen Malmviken uti kokhuset och druckit en kanna öl hade de begynt tala om Olof Larssons son Michel Olofsson i Utanås, om hans krankhet. Ung Per Olofsson vittnade, att Thomas Erichsson , en fiskare ifrån Enköping, då här sagt, att han för 11 år sedan, när han här friat till en piga den han nu haver till hustru, haver vait förgjort, så att hans Mandom var honom ifråntagen, när han det förnam, haver han tagit sin yxa och gått hem till henne och låtit illa och sagt: Jag skall dräpa dig om du icke gör mig hälsosam igen, och hon svarade intet, utan lagat honom mat, och när han hade ätit blev han straxt frisk igen likasom han tillförende haver varit. Sedan blev Lars Larsson inkallat och vittnade samma ord som ung Per Olofsson tillförende vittnat här. Sist blev hustro Sara Nilsdotter inkallat, vilken ock vittnar samma ord som de andra sist vittnat här. Thomas Eriksson blev tillfrågat om vem han mente därmed, och vad den hette, som han gick hem till och ville dräpa, om hon icke skulle bota honom, det ville han inte bekänna, utan sade sig hava varit drucken när han det talade. Jag förmante honom med all flit, att han skulle säja allt sanningen och intet däri dölja, men det halp intet ehuruväl han blev förmant till att utsäja sanningen. Men kunde inte komma honom till att utsäjan. Då frågade jag honom vad det var för en kvinna och huru hon hette, som lagade mat åt honom, då sade han: Hon hette Karin. Då frågade jag var är hon hemma, att hon måtte komma fram, blev mig svarat, att hon var hemma i Normalings Socken och är nu död, men det kan intet vara sant, efter han Thomas på den tiden bodde i Ultrå, alltså kunde han ej så snart gå dit, och efter han hade kommit ett sådant skamligt rykte på gång, som gäller både liv och ära än, och intet ville eller kunde bevisa blev han Thomas dömd efter det 20 Capitlet Tingmåla Balken att böta
- 40 marker
Att detta så påstått är betygar jag med egen hand, datum UT SUPRA
Ifwar Mårthensson Teeth
Item Thomas Erichsson för svarlöst den 16 augusti nästlidne Saker - 3 marker
N:B: Förb.te Thomas Erichssons hustru, emedan hon piga var befriades av Hust. Britas son Nils Eriksson, som var knekt, misstänktes att Brita därföre skall hava ock förgjort Thomas för det han fick samma sin hustro och hennes son intet henne fick.