1662  3 mars Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Knut Ingelsson och Nämndemän:

§  2
Det testamente som Sal: hustru Giölin Nilsdottter till sin måg Håkan Jonsson i Skiedhe gjort haver, som av Cappelanen här i Arnäs Socken Hr Andrea Martini samt Johan Olofsson i Skede underskrivit är, dömdes fast och stadigt, undantagandes   - 8 lod Silver ā 6 marker lodet k:mt, varav bem.te Håken  - 4 lod njuta skall för det han till likstol och Testamente skall svara till Prosten och Kyrkan, och eljest för sin bekostnad med likets Jordafärd. Men vad de andra  - 4 lod Silver, eller derföre - 6 daler kmt vidkommer skall han ifrån sig giva till de andre sine medarvingar och han däruti, så väl som vad övrigt vara kan, alldeles ifrån skild utan de andra arvingarne det jämka och byta sig emellan, och han med Testamente, som hustru Giölin till honom gjort haver vara benögde uti ett för alla.

§  3
Samtlige Nämden avsade, att Nils Jonssons syster i Banafjäl hustru Brita med sina barn som hon med sin förrige man Jon Håkansson avlat haver, skall brista ett Seland av deras arvejord där i Banafjäl, för det hon med sin man uti  14 års tid haver bott där på hemmanet, och icke efter deras plikt svarat till knektebesväret, som de av obytten lott likväl därföre fullt knektestånd bekommit hava, eller ock därföre   - 25 daler kmt utgiva till honom Nils Jonsson om där inte så mycken jord obetalt är av deras arv så skall fyllas med Penningar och uti denne saken svarade hennes nu varande man Nils Michelsson i Ravestad. Eljest utlovade och försäkrade Tolvmännen av Grundsunda, förskona honom Nils Jonsson med Båtsmans påläggande det längsta som någon tid ske kan, såsom ock eljest med hjälp honom därutinnan bispringa, vilket löfte dem pålades efterkomma och fullgöra.

§  4
Nils Pedersson i Dombäck tilldömdes fastebrev oppå   - 7 seland jord och gården där i byn  bekomma, som han av Anders Johansson vid namn och andra inlöst haver, vilken hus och jord av bem.te Anders för detta   - 3 gånger lagligen uppbuden är, som Nils sedan haver inlöst efter som han därtill bördeman var.

§  5
Betygades för Rätten av Grundsunda Sockens Tolvmän, såväl som andra flere, huruledes Jon Abrahmsson i Fanbyn icke som en styvfader, utan som en köttslig fader haver försörjt sina många styvbarn, som hans förriga hustro Elin Östensdotter med sin man Lars Andersson avlat haver, och än detsamma med någre gör, såsom ock haver han   - 6 Seland jord av CREDITORERNES  händer inlöst. Alltså vart icke allenast av målsmännen Herman Larsson i Husom och Esaias Michelsson i Stensätter samtyckt, utan ock av Nämden dömt, att bem.te Jon Abrahamsson fastebrev på de   - 6 seland bekomma skall, utan ock på   1/2 seland, som honom för den borttagne styvdotterns föda och sytning är tillagt  för det han henne till en behaglig tid föda och försörja skall, till dess hon med sina händer kan sig någorlunda föda förtjäna. Dess förutan haver han Jon Abrahamsson uppehållit Soldaten och hemmanet och ännu utlovat betala Soldaten   - 70 daler k:mynt, som han på sitt knektestånd haver att fordra förrän han dit på hemmanet kom. Fördenskull, och den välgärning, som han emot styvbarnen bevist haver, och än bevisa utlovar, kan honom icke fastebrevet förvägras, alldenstund hemmanet haver visst öde varit om han icke haver det emottagit, och bliver ändå 1/2 seland, som hans dotter med förra hustrun till arvs fallit är, Summa   - 7 seland förutan 3 seland, som styvbarnen /:undantagandes den borttagne dotters 1/2 seland:/ hava behållit.