1663  26 februari
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Landskrivaren Johan Persson i Knut Ingelssons ställe och Nämndemän.

§ 1
Daniel Olsson Båtzman, lät första gången uppbjuda den jord i Bodom, som han haver inlöst av Erich Persson och hans hustro i samma by sin börd, såsom ock av Olof Larsson i Utanås för knektelegan bekommit haver

§ 2
Så snart H: Brita i Bodom, Sahl: Erich Perssons, haver betalt till Siul Persson i Dombäck på knektehandeln - 17 daler Kopp:Mynt, då haver hon Brita makt och tillstånd, att igen anamma sin pant och sedan vara fri för de - 24 daler Kopp:Mynts utrustningspenningar, som bem.te Siul före detta haft fordra.

§ 3
Den hus och jord i Könsa, Ertik Önnessons hemman, som till hans Creditorer går i betalning och värderat är, haver Per Larsson därsammastädes, som bördeman är, igenlöst och fullkomlig betalt till åtskillige såväl som sin fader, dömdes därpå fastebrev givas, helst emedan bemälte Per Larsson nu till överflöd inför Rätten tillsade och lovade H: Annas dotter i Könsa - 13 daler Kopp:Mynt för sin bördsrätt, och hon sedan aldrig haver makt mera därpå kära eller klandra.

§ 4
Den jord i Österstensätter, som Johan Andersson ibidem av åtskillige köpt haver, uppböds första gången.

§ 5
Förutan det hustru Brita i Bodom är eljest i grovt rykte kommen för lövjeri, så angav Kyrkoherden Vällärde Hr Swen, att hon haver uti sin förra hustrus livstid kommit till honom med 2 kor i hans hustrus frånvaro och begärt Oxe åt dem, då haver Prästen visat henne till fäpigan, som omsider med boskapen ifrån skogen hemkom och hon åt sina kor fått Oxen. Så haver ock Brita begärt av fäpigan en vidjelänk, som hon ock bekom av de trennen pigor ifrån skogen hembar. Sedan som Kyrkoherdens hustro hemkom och gick i mjölkboden, vart hon varse det mjölken var förvandlat, efter som den illa luktade som ett ruttet as, fick så veta att Brita i Bodom haver fått vidjelänken av fäpigan, sände dörföre bud med hennes dotter till henne Brita, att hon skulle skaffa sig mjölkenyttan igen. Därvid kom Brita till Prästegården med vidjelänken och något smör samt mjölk och flöter, och i samma stunden fick mjölken i Prästegården sin fulla kraft igen. Hust: Brita kunde icke undfalla, utan bekänner således hänt vara som förmält står. Dock därhos föregiver, att hon mistade all sin mjölkelycka sedan som hon vidjelänken och smöret samt mjölken och flötorne till Prästegården burit haver, till dess hon gick till Prästhustrun och av henne själv fått något mjölk uti en bägare, beropandes sig på fäpigan Märit Jonsdotter vid namn /: den icke nu tillstädes är:/ som skall hava sådant fått när hon kom ifrån fähuset med mjölkebyttan. Hr Swen kungjorde ock att bem.te Brita något efter Tingshållandet i nästlidne höst på vägen mellan Bodom och Prästegården haver sagt till sin piga Sara i Högen /:den ock nu icke tillstädes är:/ Skall jag mista huvudet på det som mig påföres, så skall fuller flera i socknen tillgå. Men här emot säger hon Brita alldeles Nej. 
Olof Erichsson i Ultrå, som tillförende haver bott i Bodom, bekände sig med sin hustru hava haft stor osämja med bemälte Brita och mjölken och dess nytta, varom de hava varit till Kyrkoherden och sig beklagat och han dem tillhopa förenat.
Befalltes Läns- och Tolvmän med Sockenskrivaren, att de granneligen rannsaka och skriftligen författa, huruledes hon Brita i Bodom sig ställt och förhållit haver uti de byar, som hon tillförende varit boendes, och sådant till nästa Laga Ting, såsom och till den tiden CITERA allom dem som uti denne saken svara och vittna böra, vid plikt tillgörandes tillstädes komma.
Maria Abrahamsdotter, barnfödd i Tängsta och Resele Socken, anklagade bem.te hustru Brita i Bodom, att hon haver beskyllt sig hava förgjort Michel Olssons Mandoms krafter i Utanås, såsom och kallat henne Knedhora. H: Brita vill förevända, att en finne Olof Larsson i Sunnansiö och Nätra Socken skall sådan beskyllning Maria påfört. Men Olof Larsson i Utanås bemälte Michels fader sade, att Brita hade sagt samma ord för sig och sin hustro på Kyrkovallen långe förre än som samma finne norrut förreste, som ock hon Brita icke undfalla kunde, då haver hon för honom sagt, att den knedhoran pigan i Arnäs Prästegård haver förgjort Michel, som och finnen sedan i samma resa i Utanås haver bekänt. Kyrkoherden vittnade ock, att Brita haver upprepat samma ord i Prestegården,att pigan den Knedhoran, haver förgjort Mandomen på Michel Olsson i Utanås. Ehuruväl inga vittnen finnes, vill dock likväl Brita sig intet benöja, utan säger finnen vara sin sagesman. Fördenskull uppsköts saken till nästa Laga Ting, då finnen Olof Larsson ock Comparera måste.

§ 6
Anlangande det ryktet, som av Thomas Eriksson, en fiskare ifrån Enköping, utkommit var, likasom hustru Brita i Bodom skulle hans mandomskrafter förgjort hava, för det han fick den quinnespersonen till hustro, som hennes son Nils Erichsson tillförende haver tillhustro begärt, och Thomas fördenskull /:vid pass 11 år sedan:/ med yxan gått till henne och hotade vilja dräpa henne, om hon icke ville laga, så att han till sine mandomskrafter igen komma skulle, som han igen fått haver igenom det hon haver givit honom mat. Men oppå den rannsakning, som anno 1662 den 30 augusti härom skett är, haver Thomas icke velat någon namngiva fastän åtskillige vittnen betygade, som kunde förstås eller avtagas honom därmed henne brita ment hava. Alldenstund föreskr. Brita igenom Thomas Erichssons tal uti så grovt rykte kommen är, att henne ock för den orsaken skull påföres hava Michel Olssons Mandomskrafter i Utanås förgjort, alltså och emedan Thomas sådant icke bevisa kunde, sakfälltes han efter det 20 Cap: av T: B: - 40 marker treskiftes
Item för det han Thomas med treske haver försummat Tingsstämningen den 16 augusti 1662 sakfälltes han ock efter 33 Cap: av T: B: - 3 marker treskiftes