1664  24 mars
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Ifuar Mårthensson i Knut Ingelssons ställe, samt nämndemän

§  1
Joen Abrahamsson i Fanbyen, som här i Socknen dess skrivare är gjorde sin ed, att han uti samma sitt ämbete rättrådig vara skall, så emot höga överheten som eljest församlingens inbyggare.

§  2
Oppböds första gången den hus och jord samt andra lägenheter, som hustro Sigrid i Husom av Erik Eriksson i Kasa köpt haver.

§  3
Lars Olofsson i Ultrå opböd  andra gången det Testamente han och hans hustro sig emellan gjort hava.

§  4
Den jord i Österstensätter, som Johan Andersson ibidem av åtskilliga köpt haver, oppböds tredje gången.

§  5
Rätten avsade, att Johan Olofsson i Skiedum och Erich Erichsson i Kasa skola nu straxt betala till Välbem.te Ifuar Mårthensson Giewärs Penningarne, som han för detta fordrat haver och icke bekommit, helst emedan Jon Abrahamsson i Fånbyn godvilligen för den tiden betalt haver, och eljest betygade Olof Larsson i Uthanåås, det bem.te Johan icke betalat haver såsom ock bekände Erich Erichsson, det Ifuar haver låtit kräva hans fader och nu icke lagligen bevisa kunde betalat varit. Bem.te personer som nu äro dömde att betala må sedan därom  söka sina medarvingar igen det bästa de kunna och gitta.

§  6
Olof Larsson i Uthanåås, som andra gången ohemult haver sålt någon jord i Bodoms hemmanet, sakfälltes efter 12 Cap: av Jorde Balken till böter
- 3 mark treskiftes

§  7
Måns Gabrielsson ifrån Giöteborg, som han föregiver, fordrar på sina såväl som efter sin broder Olof Gabrielssons, klockares vid Kopparberget medgivne fullmakt av den 14. sistl. januari, efter någon jord i  Utterå, som deras Sal: fader skulle vara obetalter före, varom rannsakades och befanns som följer, näml: Erich Olofsson i Utterå,  - 64 år gammal vittnade efter avlagden ed, sig efter härmelse eller sägn hört haver, att de  - 2 sel jord i Utterå, som Sal: Olof Persson i Dombäck till Algut i Banafjäl bytt haver för 2 sel i Lakamark, skulle för rumman tid sedan hört Gabriel Bertilsson i Utterå till som bem.te Erich Olofssons styvmoder, Sal: Olof Pedherssons efterleverska i Utterå nu besitter, dem han sig av Sal: Mats Olofsson i Finnå tillbytt haver, som han har vist betalat vara. Lars Olofsson i Utterå, vid pass 48 år, vittnade ock efter avlagden ed alldeles såsom Erich Olofsson vittnat och betygat haver sig hört hava. Eljest vittnade Lars såväl som Erich Olofsson och därtill en Nämdeman Hans Jonsson i Ultrå, att Pehr Erichsson Prophoss, som Måns Gabriels systerman var, vid pass 25 år sedan haver hit varit och icke något bekommit, icke heller haver han sig någon tid för laga ting besvärat om sådant, som någon vet säja eller berätta, likväl i rumman tid haft sin tjänst här i landet och bott i Hernösand.

R.tio:  Alldenstund Erich Olofsson i Ultrå icke med någon skäl kan bevisa huruledes hans fader haver betalt de - 2 sel utur Gabriels tegen , som Mats Olofsson i Finnå sedan köpt haver och till Erichs styvmoder H: Barbru bytt, är honom pålagt - 9 daler Silvermynt till Måns Gabrielsson giva, och söke sedan sine medarvingar igen det bästa han kan och gitter.

§  8
Emedan såsom Sal: Mats Olofsson i Finnå icke haver fastebrev tagit på de - 7 markeland jord på landet i Ultrå och 3 marker vattuskatten, som han vid pass  - 50 år sedan av Sal: Olof och Christopher Östenssöner köpt haver, som bliver  - 2 sel tillhopa, varav är ett sel kommit utur Sal: Gabriel Bertilssons teg, det som Olof Östensson sålt haver. Alltså avsades nu icke allenast fastebrev på bem.te jordeköp givas, eftersom för Rätten betygades sådant fullgjoort och betalt vara, utan ock bytesbrev  emellan bem.te Mats Olsson och hustru Barbro Pedersdotter, Sal: Olof Pedherssons efterleverska i Utterå givas, eftersom Mats haver ovannämde jord i Utterå till samma hustro Barbro ifrån sig bytt, och därföre allenast  - 1 sel i Finnå igen bekommit.

 

Skrivelse inlagd i domboken:
SALUTEM  Gode vänner  Läns-och Tolvmän i Grundsundh Sokn.  Denne långväga man Måns Gabrielsson besvärar sig det någon arv skulle vara honom tillfallen i Ultrå by bestående av fasta ägor i hus och jord, och såsom detta ärendet är blivet gammalt, och han å sin sida ingen skäl haver att framtes här efter sådant fordras. Hans faders namn är Gabriel Bertilsson  i Ultrå, som han förmener vara lämnat någon arb efter. Nu anhåller Måns Gabrielsson att få rannsaka om något vore för honom att bekomma. Varföre uppå Wår Allernådigste Konungz väg:r samt ämbetes befalles det den som  vederbör och som haver att tilltala i detta mål bevisa med vad Laga fång de hans fädernes jord besitta, men är något jäv eller tvist uti beror sig sådant till sakens lagliga utförande ------et, detta angående have sig hörsammeligen att efterrätta.    Datum   Knutzdal den 22 feb 1662
Knuth Ingelss--

Skrivelse inlagd i domboken:

Förutan Måns Gabrielssons PRAETENTIONER, som han uti Hernösandz Stadh är fullmäktig av sin broder Oloff Gabrielsson att driva, så för-äll  och något däruti, som till Grundsunda Sokns Tingsrätt borde företagas, och lyder som följer, näml:

Vidare någon tid tillförende, uti Peder Erichssons välmakt, då kom min Sal: Syster fram med en brevask, som låge vår Sal: Faders Jord--brev uti och lät mig dem överläsa. Frågade så mig huru jag ville gå därmed tillvärka. Då sade jag att jag ingen lägenhet därtill hade för min tjänst skull. Sade jag åter, det kan väl Peder Erichsson göra på bägges vår bästa. Då gav jag honom min fullmakt därpå. Så följdes vi båda åt, först till välbem.te Mats Matsson, som då var befallningsman, och sedan till välbem.te Carl Carlsson  Lagman. Då sade Välb.te Mats Matsson till Peder Erichsson, drag med ---- medan jag skall hålla ting i Grundsundh, så få I uträtta samma ärende, och allt vad som uti hela Acten är skrivet är sant, vill man leva och död uppå.

Bönfaller fördenskull den lofl. Rätten, det den lofl. Rätten ville för Gud skull coh Rättvisan vara minom  broder Måns Gabrielsson till sin rätt både på sitt och mitt. Lön  av Gud, som alles Lönherre är, under vilkens PROTECTION jag den lofl. Rätten meddelt den lofl. Rätten av hjärtat väl vill till andligt, lekamligt vill hava befallat.    Datum Garpenbärgh den   - 14 januari år 1664
Olof  /L:S:/ Gabrielsson
Campanus Garpemontanus.

I marginalen:

A:o 1664 den 24 martii oppå Grundsunda Sockens Laga Ting är om denna Punct avdömt och slutit. Dock  var Carl Carlsson icke Lagman när Mats Matsson fogde var.

 

 Av ytterligare en (svårläst) lapp i domboken framgår  att "på det obequäligh ordh som Måns Gabrielsson haver fått på oss tolv edsvurne i Grundsunda om den rannsakning som vi hava säger han sig inte anses mer än som han vill stryka sig bak med", o.s.v. Han smädade även församlingen.

  Inlagt i domboken:
Som den rannsakning som Måns Gabrielsson av oss tolv edsvurne i Grundsunda Socken begärer om den gamle arv, som han i Öltra fordrar. Nu haver Måns Gabrielsson varit här tvenne resor och vi kunna inte något skäl därtill finna, men hos Hans Jonsson i Öltrå finns ett dombrev på 3 mark och en fjärdedels mark jord, och det samma brev är 73 år gammalt, men Erich Olofsson i Öltrå haver bekant, att sin sal: fader Olof Persson i Öltrå haver köpt av Olof Pedersson i Dombäck ett stödhenss i Öltrå, som Måns Gabrielssons Sal: fader haft, än bekänner Erich Olofsson i Öltrå, att hans Sal: fader Olof Persson i Öltrå haver givit sin hustru, som är Erich Olofssons styvmoder - 7 marker jord hiskenss i Öltrå samma förbemälte 7 marker jord är gått genom köp och byte och är nu komme fjärdsmans händer. Mera skäl kunde vi inte här finna än som förbemält är. Datum Grundsunda Socken den 6 martii 1664

Läns och tolvmän i Grundsunda socken