1665  15 februari Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Måns Nilsson, tillförende Borgmäst. i Härnösand
Nämndemän.

§1
Anders Johansson i Högen anklagade sin grannhustro H: Sigrid Sahl: Michel Larssons efterleverska hava sin  hustro H: Karin tillvitt och beskyllt, det hon Smör- och Mjölke nyttan för henne borthaft, och således måste åtskillige gånger byta tillhopa mjölken med varandra, varom ock H: Sigrid en överflödig Mun haver brukat på H: Karin i Sockenstugan i Kyrkoherdens Hr Swens och Nämdens samt hele församlingens närvaro, eftersom edsvorne vittnen nu betygade. Och H: Karin däremot mestadels brukat gråt. I synnerhet avlade Thor Olsson i Banafjäl sin ed och vittnade, att H: Sigrid beskyllde H: Karin hava tagit Mjölke Nyttan ifrån sig , som hon Sigrid dock icke med någon laggild skäl bevisa kunde. Eljest haver ock H: Karin goda vittnesbörd ifrån Arnäs, där hon född är, så ock Dombäck, där hon för detta bott haver förrän hon kom till Högen, att hon sig ärligen och väl ställt och förhållit haver.
R:tio  Rätten erkände och dömde H: Karin i detta mål fri, och ingen må henne därföre utan laga skäl förvita. Och såsom denne vitesmål är skedd av långo wrächt, varföre pålades henne H: Sigrid efter 20. av Tingmåla Balken att böta   40 marker treskiftes
Nämden betygade, att denna H: Sigrid inga Penningar haver att böta med. Pålades därföre henne plikta i fängelset. Vad den vidskepelse vidkommer, att de här i Socknarne byta tillhopa mjölken, REMITTERES  sådant till Prost Tinget att JUDICERAS  över.

§  2
Det testamente som Lars Olofsson i Ultrå och hans hustro sig emellan gjort hava, uppböds tredje gången.

§  3
Oppböds andra gången den hus och jord med annat mera liggandes i Kasa, som Erich Erichsson ibidem till H: Sigrid uti Husom sålt haver.

§  4
Olof Siulsson i Önskan, som är Länsman och Gästgivare anklagade efterskr.ne, att de hava blivit tillsagde komma i Gästgivaregården med sina hästar och skjutsa för Penningar, som de utan laga förfall med treske hava försummat, varföre blevo de efter 13. Puncten av Gästgivareordningen för var gång  - 3 marker Silver Mynt vardera sakfällte, N:
Nils Matsson i Fillingen,                En gång                    3 marker
Pehr Michelsson i Ultrå,                Två gånger               6 marker
Lars Olsson ibidem,                      Två gånger               6 marker
Erik Olsson i Banafjäl                    En gång                   3 marker
Peder Nilsson ibidem                    En gång                    3 marker
Olof Nilsson ibidem                      Två gånger                6 marker
Daniel Matsson i Finna                  Två gånger                6 marker

Summa  32 marker  treskiftes
(Länsman Olof Siulssons anmälan till nämnden inlagd i domboken i anslutning till protokollet.)