1666  29 augusti
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Ström
Borgmäst. Måns Nilsson i Härnösand i Knut Ingelssons ställe
Nämndemän

§  1
Tvenne tolvmän, Erik Olsson i Banafjäl och Esaias Michelsson i Stensätter försummade sin tjänst och undanhöllo sig från Rätten och honom länge uppehöllte att rannsaka och döma om någre saker, i synnerhet en högmålssak, som borde förehavas. Varföre blevo de vardera - 3 marker efter  - 33 Tingmåla sakfällte, löper 6 marker treskiftes.

§  2
Esaias Michelsson i Stensätter räckte välb:te Olof Abrahamsson på Hernösand handen för sin broder Pehr Michelsson, som nu ej är tillstädes och skall härifrån landet alldeles förresa till Eneköping, att han skall komma till Hernösand och göra räkning med honom. Var det inte sker, skall han Elias vara pliktig betala den skuld som Peder efter ett rätt slut bliver skyldig. Item räckte ock Esaias handen för sin fader och broder Christopher, att de ock skulle inkomma i Hernösand och sluta räkningmed Olof Abrahamssson , och bem.te Christopher räckte brodern Esaias handen för fadern och hans skuld, vilka löften dem pålades fullgöra eller själva svara till saken.

§  3
Alldenstund den hus och jord i Kasa är lagbudin och stånden, som Erik Eriksson i Kasa haver försålt till hustru Sigrid änka i Husum, och är därföre fullkomligen betalt, varföre dömdes samma köp gillt och gott, såsom ock avsades därpå fastebrev givas.

§  4
Det Testamente som H: Elin i Dombäck haver gjort till sin Sal: sons efterleverskas nu varande man, Jacob Hansson ibidem, uppböds andra gången.

§  5
Det hus och jordebyte samt köp, som Olof Eriksson i Banafjäl med Jon Olofsson i Könsa haver gjort och slutit uppböds andra gången.

§  6
Johan Eriksson i Ön uppböd tredje gången den jord i Könsa, som han av Jon Olsson dersammastädes köpt haver.

§  7
Oppböds andra gången det hus och jordeköp, som Johan Siulsson i Börsiöö haver gjort med Östen Olsson i Quafed, Per Hansson i Skede, Jacob Hansson i Dombäck och Olof Nilsson i Öön.

§  10
Uti den långsamma stridige sak emellan Tävra boerne och Nils Pedersson samt Swen Olofsson i Högland, angående fäbodställen på skogen vid Sörflärke uti Grundsunda Socken avsade nu Nämden, att Tävra boerne, som förre där sina fäbodar hava haft, för snövägningen om vintern för Banafjäls- och Ultråboerne skole dem njuta, och Nils Persson  med Swen Olsson därifrån vika, emedan mulbeten för bägge parterne trång är. Och efter bem:te Nils och Swen med lov där hava inkommit, skola de ock njuta av vederböranderne betalning för de hus de där hava uppsatt, såsom och för all annan omkostnad de därpå gjort hava, betalning bekomma.