1667  26 mars Önska Grundsunda och kronobönderna i Arnäs
Landsskriv. Johan Persson Höök i st.f.
Bef.man Knut Ingelsson
Nämndemän

§1
Johan Sjulsson ifrån Bursiö uppböd tredje gången det hus och jordköp i Skede, som han med Östen Olsson i Quafue,  Peder Hansson i Skede, Jacob Hansson i Dombäck och Olof Nilsson i Öön ingått och slutit haver. Dock klandrar h: Anna, sal: Hans Erichssons efter  - 2 sel jord på sin dotters vägnar.

§  3
Oppböds tredje gången det testamente, som H: Elin i Dombäck haver gjort till Jacob Hansson ibidem, som testamentsskriften  vidlöftigt innehåller.

§  4
Det testamente, som Peder Nilsson i Banafjäl till sin dotterdotter Marit Johansdotter gjort haver, att hon framför de andra medarvingarna skall vara närnast till sig lösa hemmanet, så samtyckte Nämden henne sådant njuta skall, helst emedan han Peder Nilsson samma hemman utur oskylde mans händer inlöst haver och eljest är sonadotter ett barn, som han med sin hustru nu uti deras höga ålder och sjukliga lägenhet ej kunne hava n ågon hjälp utav, som av dotterdottern, som dem i dödedagar syta och förestå skall och kan.

§  5
Det jordebyte samt köp, som Jon Olofsson i Könsa  och Olof Eriksson i Banafjäl sig emellan gjort hava tillsade de varandra därpå fastebrev taga det ock Nämden samtyckte, alldenstund sådant för rumman tid A:o 1646 skett är och ingen sedan klandrat haver.

§  6
Nämden kunde inte ogilla utan samtyckte den skriftliga samsättning, som Anders Matsson i Dombäcksmark haver gjort med sin måg Olof Olofsson, att han skall njuta och behålla hus och jord samt lösörer med knekt och annat mera, och för sin hustru systers Elisabetas arvspart Etthudrafemtio svenska daler uti god redo giva, vilken samsättning faderfadren Mats Nilsson ock samtyckte, den de till dödedagar väl försörja och uppehålla måste. Oppå vilken förening samtycktes CONFIRMATION givas.

§7
Anlangande den gamla sak eller fordran, som Margreta Larsdotter ifrån Salberget kärar för Rätten, likasom hennes Sal: faderfaders Gundmundh Olssons hemman, som han besutit haver i Lakamark, skulle vara obetalt, så blev därom noga efterfrågat och rannsakat och befunnit som följer, Näml: Nämdemännen av Grundsunda Socken betygade, att vid pass 40 år sedan haver en man hit varit, som de hålla före skulle varit denne pigas faderbroder, och om samma handel fordrat, vilken på den tiden intet bekommit haver. Och nu är ärendet fast gamler, så att ingen gångesman kan utletas, utan av en gammal man Mats Nilsson i Dombäcksmark betygas här ifrån, att Gundmundh Olofsson för stor gäld skull lämnat hus och hem till dess betalning. Alltså kan denne ringa Rätten för denna gången icke mera till saken göra, emedan som urminnes hävd är åkommen.

§  8
Vart avsagt fastebrev givas på - 1 sel jord, som Lars Hermansson  i Husom av sin granne Siul Olsson för 8 3/4 daler S.Mt köpt haver, vilken jord är av Christopher Nilssons ägor, såsom ock ett sel köpt av bem:te Cristophers barn Påul och Anna för 9daler S: Mt. Item skall Herman Larsson i bem:te Husom fastebrev oppå - 3 marker jord ibidem bekomma, som han av Sal: Siul Olsson vid pass 12 år sedan för 14 daler K.Mt köpt haver, och nu att giva  1 Rdal till Nils Siulsson uti stilla efter nämdens läggning. Således hava bägge grannarne halva byn vardera och lika så uti alle andre tillydande lägenheter.

§  9
Vart avsagt, att Peder Håkansson i Banafjäl CONFIRMATION oppå hus och jord därsammastädes liggandes bekomma skall, helst emedan hans hustrus föräldrar haver honom till deras ålderdoms tröst begärat och utvalt och eljest haver hans hustro bröder, Johan , Peder och Olof Olofssöner /:som annorstädes hemstad hava:/ sådant igenom sine försäkringsskrifter beviljat och samtyckt, vilka med penningar för deras arvsparter är tillfredsställte.

§  10
Nils Pedersson i Finneå uppböd andra gången  - 6 sel jord ibidem, som han av Johan Matsson i samma by köpt haver.

§ 11
De - 3 Sedesland Lagbudne och ståndne jord liggandes i Könsa, som Johan Eriksson i Öden haver köpt av Jon Olofsson i bem:te Könsa haver han Johan förbytt under Grundsunda Kyrkobord med kyrkoherden Hr Swen Gypselio förmedelst  VEN: CONSISTORII tillåtelse som dess NOTARII ATTEST av d. 16 febr. 1666 utvisar, och igen bekommit  - 3 sel Stumbe jord i Öden och därtill av Kyrkiones Penningar något i mellanlag, emedan bem:te Stumbjord i Öden låg alldeles i Lind och Lägd, stora skogen påvuxen, oppå vilket jordebyte dömdes fastebrev givas.

Skrivelse inlagd i domboken:
För den  - 26 martii Grundsunda ting.
Då kom för Rätten  Ärlig och beskedlig Johan Eriksson i Öden och med trovärdige skrifter bevisade eftersom ock de edsvurne män i Nämden bevittnade huruledes han  Tre Sedesland jord i Könsa liggandes av Jon Olsson ibidem med hans hustrus samtycke för åtta daler tre mark  Silv.Mynt selandet köpt haver, vilka 3 sel han sedermera förmedelst  CONSISTORII tillåtelse som dess NOTARII ATTEST av den 18 februarii 1666 utvisar haver bytt under kyrkobodet med kyrkoherden, wyrd. och wällärde Hr Swen Gypselio och igen bekommit Tre sedesland Stumb jord liggandes i Öden och därtill av Kyrkones Penningar 1 dal 8 öre Silv. Mt Selandet, emedan bemälte Stumbjord i Öden låg alldeles i Lind och Lägd, stora skogen påvuxen.

Och såsom detta byte är lagligen hänt och skett för lag och rätta kungjort och stadfästat, varföre dömdes sådant fast och stadigt stå och aldrig återgå vid bot och plikt som lag förmår och ändå likväl stå som gjort och dömt är och således haver förbem:te Johan Eriksson /:Kiörkian:/ eller hans efterkommande arvingar makt och tillstånd samma 3 seland i Öden bruka och behålla till evärderlig oklandrad egendom med alla dess tillagor som av ålder under legat haver eller härefter med rätta tillvinnas och läggas kan eller ock med dem handla, göra och låta, som Sveriges lag och stadgar kunna innehålla och medgiva.

 

Ytterligare inlagd skrivelse:
Bekänner jag mig Johan Eriksson i Öden att hava utlovat och tillsagt Joen Olofsson i Könsa att vilja betala all inbördes sockne tunga jämte ock Båtsmans tungan efter Kongl. AMMIRALITETZ COLLEGII ordning undantagandes huvudlegan för de Tre seland jord jag haver köpt av bem:te Jon Olofsson i Könsa i samma tid. Att detta så i sanning är och av mig oryggeligen hållas skall bekräftar jag här under med mitt namn och bomärke.   Önskans by den 21 Martii A:o 1666
Johan Eriksson i Öden

Anno 1666 den 21 Martii uti laga ting i Grundsunda blev denna skrift uppläst och bestod härunder lydande handel       Betygar i Lagmans ställe         Måns Nilsson

                                                                                                                            Anno 1667 den 26 Martii INSINUERAT och uppläsen, då tillstod Johan Eriksson i Öden denne skrift hava utgivit. Fördenskull pålades honom den fullgöra.  ACTUM UT SUPRA.

Skrivelse inlagd i domboken
Grundsunda 1667  26 mars
Flitvanligh (?) helsan med långvarigh liffsunhet af Gudh Alsmetighen Eders Wällatade Herr Carl Carllson  laghman flitelighen önskandes. Widare lender till Eders wälatighet wår ödhmiuckelighe Bön och Begäran om möielight worre först till att Bidia och sedan med tacksamheet och så hielpa oss fatighe men någhra her i Grunsunda Sochen Som kommo i thed dårlighe och farlighe kiöpet med  Tårsåkers Bönderna att thee goffue oss En Arm penningh för thed wij skulle hålla theras almäne wäghstycken wed mackt nu snart i tretijo åhr, men kunne wij nu så ödhmiuckelighen Bidia att Herr lagman tecketes aff mildh Barmhertigheet skaffua heller tagha ifrån oss samma Tårsåkers almände wägh som  the här i Grunsunda hafft haffua. Så att wij kunde aldeles bliffua honom kuit och frij ocj aldrigh mera bliffua aff honom Besuärade. Till ett lite tacksamheth williom wij gerna och godvillighen giffua Herr laghman fyritijo daller  i koparmynt, och så snart wij få Eders wälatighets försäkringhs skrifft uppå, skulle penningherne straxt warra redho, och Eders wällatigheet till hand förskickas. Så ähr wår ödhmiucke Begäran till wällatade Herr laghman tecketes willia Skriffue oss till huru honom teckies. Så wilia wij ther effter oss retta och effterkomma, och will här med haffua Herr laghman medh Allt thed honom kiärt o ähr till långhuarigh liffs sunheet aff gudi trolighen befalat  Datum Grunsunda lensmans gårdh den 23 Maij Åhret 1666
Mats Nilsson i Dombecksmark
Oluf Pedersson i Skamark
Johan Erricksson i Ödhen
på thet ödmiuckeligaste