1668 den 7 mars
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Ström
Bef.man Knut Ingelsson och Nämndemän.

Peder Pedersson i Högland sattes i Tolvmannanämnden, den där avlade sin ed, därutinnan rättrådig och trogen vara skall.

§  4
Pedher Michelsson och Anders Zebbiörsson i Ultrå blevo 1666 den 29 augusti på tinget skriftligen befallt tinget näst därefter COMPARERA att svara uti en sak enellan sig och högl. Länsmannen om några slåttägor och fäbodar, vilken stämning de hava försummat. Därföre blevo de efter - 33 av Ting. M.  tillhopa sakfällte
3 marker treskiftes

§  5
Emedan h: Anna Olofsdotter, Sal: Anders Steenssons efterleverska i Billsta och Säbrå Socken, fordrande på någon arv  i Ällön och Banafiäl här i socknen, är ett gammalt och urminnes ärende, och käranden inga laggilda skäl till sin fordran hade, kunde därföre Rätten samma sak ej upptaga emot Lag och Kongl. Resolutioner.

§  6
Vart avsagt fastebrev givas på den jordoch hus i Skede med alla dess tillydande lägenheter, som Östen Olsson i Quafue till Johan Sjulsson i Börsiöö sålt haver, helst emedan sådant är lagståndit  och penningarne tillfyllest betalte.