1670  8 januari Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Johan Persson Höök
Nämndemän

§1
Peder Larsson i Könsa sattes i Tolvmannanämnden och avlade sin ed  därutinnan rättrådig och trogen vara skall.

§  2
Johan Andersson i Österstensäther övertygades med vittnen, som han ock själv icke undfalla kunde, hava slagit sin granndräng Christopher Esaiesson ett fullt köttsår, därföre blev han efter  - 10. av Sårmåla med vilja L: Lagen - 6 marker
Måläganden därav  - 3 marker och de andra trenne marker till treskiftes.

§  3
Peder Olsson i Ultrå haver sålt någon hus och jord liggandes därsammastädes östan ån och i Nor Flärke till Joen Siulsson i Steensäther, uppböds nu tredje gången.

§  4
Länsman betygade hava stämt Per Joenssons son i Finnå hit till Tinget att svara till den slagsmål, som han på Nils Erikssons Piga därsammastädes haver gjort. Ben:de Per Jonsson haver förvägrat sonen COMPARERA, varföre uppskjöts saken till näste ting, och Per Joensson pålades efter lag att böta  3 marker treskiftes.

§  5
Johan Siulsson i Skedhe övertygades, som han ock icke undfalla kunde, hava nästlidne sommars förvillat en råstaka i Åkern sig till godo, och grannen Johan Johansson till skada på hans teg om - 3 marker värde, varför blev han Johan Siulsson för sin Misshandel efter - 43. av Byggn. Balken straffvärdig att böta 12 marker treskiftes.

§  6
Nämdemannen Nils Sjulsson i Husom anklagade sitt syskonebarn Peder Larsson i Dahl ifrån Högsiöö Socken, att han Anno 1666 in Martio var hos honom i Husom, därifrån honom stulit - 1 st strömmingssköta,  - 3 st fårskinn, - 1 st lia och - 1 st garnhärva, såsom ock - 1 st garnhärva ifrån Plof Pedersson i Öen, som av Rätten för  - 2 daler 12 öre Silv Mynt tillhopa värderades, vilken tjuvnad han tilstår hava begångit, dock icke förre än nu blivit hit bragt för sådant till svars stånda för den långa vägen  - 11 1/2 mil som härifrån till hans hemvist uti Högsiöö Socken är.  Och emedan som han Peder Larsson tillförende för tjuvnad är lagförder och övertygader, förste gången på Hernösands Rådstuga Anno 1669 d. 13 Martii, andre  gången på Gudmundrå Gälds laga ting 1669 d. 3 decembris, som medföljande attester därom förmäla, och nu är tredje gången, som han med samma last är beslagen. Alltså och efter straffordningens innehåll A:o 1653 utgången, kan denne ringa Rätten honom ifrån det straff icke befria, som däruti förmäles. Dock uti all underdånig ödmjukhet remitteres allt sådant under den Högl: Kongl: Hofrättens Högmäktiga och vidare Resolution.
Att så passerat är som föreskrivet står, betygar lagmans dom i värjo havande med brukligit Signete och egen hands underskrift. Men Socknens insegel var ej för handen.

Extract av Hernösands Protocoll d. 13 Martii 1669
DATO.  Tillstod och bekände Peder Larsson ifrån Dahls by och Högsiö Socken inför Rådstugu Rätten  av efterskrevne desse följande Perzedlar avhänt och stulit, Näml:

Av Lars Eriksson här i staden   - 1 sköta värderat för Daler Silvermynt        1:16
Av M.Zacharias Plantino  - 1 st Järnstör, värd 1:00
En halvnött grov skjorta av Hans Mehlis pojke  :16
Av organisten Anders Matsson  1. vaxläders stövel 1:00
1 gam: vepa hos Klockaren Johan Olsson  :6
1 st yxa 3 år sedan av Lars Andersson , värd. för :8
Av sin svåger Peder Hansson Stöök 2 st skötar 1:10

Föreskrevne Peder Larsson är för denna sin begångne Tjuvnad efter Hennes Maj:st Drottning Christinae Straffordning dömder att betala Målsäganden sitt igen och därhos böta Tredubbelt så mycket Tjuvnaden är värderat för, Näml: - 17 daler  8 öre Silv.Mynt.
Så Passerat vara betygar undertecknad.  ACTUM  UT  SUPRA
Petter Hällmann
Civit: Hern: Notarius

Anno 1669  d. 3. decembris oppå Gudmundrå  Gälds Laga Ting.
Dato   Peder Larsson i Dahl och Högsiö Socken föreställtes och av åtskillige för sitt tjuveri ankalgades, efter som   han ock övertygades, någre saker ifrån efterskrevne på åtskillige tider  hava stulit, Näml:

Ifrån Erik Carlsson i Skog   1 st sköt värderat för  Daler silvermynt 3:12
Ifrån Sal: Måns Håkanssons  Änka på Obordh  Ett stuglås :12
1 st stut ifrån sin granne Johan Eriksson i Dahl  :24
1 st Rävskinnsmössa, - 2 st hästskor och ett höfweljärn från Marcus
Israelsson på Hemsön, värd tillhopa :24
Uppbrutit sjöboddörren hos Johan Olsson i Hultom och utstulit - 1 1/2 lispund salt lax  värd för 1:16
1 st Silversked om  3 lod hos Jon Clemetsson i Röö 2:8

Efter Kongl: Maj:st  utgångne straffordning på Tjuvar och andre Missgärningsmänniskor pålades honom Per Larsson giva eller betala Målsäganden sitt igen och därtill böta 3 gånger så mycket tjuvnaden är värderat före, som bliver  - 27 daler Silver mynt och löper i marktal    - 108 marker treskiftes.
Haver han intet att böta med , då pliktar med kropp.
Lika lydande med Ångermanlands Dombok, som till den Högl: Kongl.Hofrätten översänd är
Attesterer Carl Burman

Resolution från Kungl Hovrätten:
En rannsakning och dom ifrån Grunsunda Socken uti Ångermanland över Peter Larsson, som tvenne resor tillförende stulit och därföre pliktat, jämväl nu åter å nyo  stulit till 2 daler 12 öre Silv.Mynts värde, det av själva rannsakningen vidare är till att se och förnimma.

RESOLUTIO  Per Larsson bliver från livsstraffet befriad, och skall plikta med nio gatulopp.
På den Kongl: Hofrättens vägnar
Per Brahe J Gyllenstierna / PGyllenbringh

EXECUTION  Gick över Tjuven Per Larsson i Daal den 17 december 1670 uti Grundsunda Socken