1671  11 januari
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs
Johan Persson Höök
Nämndemän

§1
Anbelangande den geten  som fordom Kyrkoherdens i Ahrnäs Sal: Hr Joens efterleverska H: Margreta i Strande och hennes gamla tjänstepiga Anna Michelsdotter tvista om, så vittnade Karin Pehrsdotter i Hälgsiö samt Karin Pehrsdotter i Strande och Brita Joensdotter födder i Lungånger, efter avlagden ed, att den blacka geten, som bem.te h: Margreta gav pigan Anna Michelsdotter 1668 om sommaren uti sin lön, var densamma, som 1669 om sommaren av hustru Margreta för sin togs och till rätta sättes, och att bem.te Anna med rätta äger geten som tvistas om. Fördenskull dömdes ock henne till geten att behålla. Men såsom merbem.te hustru Margeta tillböd sig med ed erhålla, att hon intet visste annat än det var hennes get emedan en för henne var borta var den lik i färgen och märket. Allt därföre kunde Rätten henne någre böter icke pålägga för det hon geten sig tillkände och till rätta satte.