1673  22 augusti
Grundsunda och kronobönderna i Arnäs Önskan
Bef.man Johan Höök 

§  3
Thore Olsson i Banefiähl och grannen Michel Olofsson tvista om en kalv, sålunda, de bägge hava köpt var sine kalvar på ett skär omärkte, var ibland de en vit ägde, och då de hemhämtade kalvarna var endera av de vita borta, ooch den levande ville de båda äga och tillsvärja och till att avhindra redan gåve de sig under lotten, och föll lotten på Thore att behålla kalven, varmed parterne vore benögde.

§  4
Finnåå hemmanet, som Olof Andersson ibidem haver inlöst och betalt av Sal: Pehr Joenssons Creditorer, Uppböds tredje gången

§  7
Per Olsson i Banafiähl tillstod för rätten vara skyldig sinom granne Thore Olsson  - 173 daler kmt, som är erlagde i betalning för hans hemman, vilket hemman han Tohl uppböd första gången honom till inlösen.

§  8
Kasa slåtterödnings hälft, som för någon kort tid sedan är ifrån rätta bolbyn för betalning under Stensäther by kommen, njuter Per Michelsson i Ultrå för betalning av gode mäns värdering återlöste under rätta bolbyn igen.

§  9
Kyrkoherdens dräng Johan Thomesson, som Jon Abrahamssons i Fanbyn styvdotter till äkta haver bekommit, söker hennes börd Fånby hemman få återbörda. Och ehuruväl det 16. av Jordabalken L: Lagen medgiver, klagandens ansökning billig, likväl, och emedan be:te Jon Abrahamsson haver verkat sig dombrev på hemmanet, derföre kunde denne rätt saken icke upptaga, utan klaganden utföre henne vid de övre rätterna.

§  11
Anders Johansson i Högen beviste med tvenne vittnen, att hans granne Erich Olsson haver på kyrkovallen påfört sig eller sin hustru ett skällsord, varmed Erich föregiver, att Erich honom ett skällsord däremot då påfört, dessutom påförer hans hustru sin hustru som oftast hemma i byn grova skällsord, men inga vittnen därtill hade. Och såsom Erich Olsson icke kan undfalla skällsord på Johan av hastige mode sagt, därföre pålades honom efter 43 av Tingmåla at böta                                     3 marker