1675  16 augusti  Grundsunda
Johan Persson Höök och Nämndemän

§1
Johan Johansson i Skiede, Herman Håkansson i Uthanåhs, Nils Jonsson i Kaasa och Olof Olofsson i Dombäcksmark avsade och svoro sin Tolvmanna Ed å Lagbok.

§  2
Michel Olofsson i Uthanåhs är för Tinget utsedd och Nämd sitta i Tolvmannanämnden, och sig nu utan förfall hållit sig från Tinget, alltså blev han sakfällt att böta 3 marker för tresko efter det 33 Cap: Tingmåla Balken till treskiftes.

§ 3
PASTOR  wyrdige och Wällärde Hr Swen PRASENTERADE i Rätten en skrift given av hans barn de Wyrdige Män Mr  Iwar Teeth ..........waldh, Hr Joen Bidenio, Capplan i Sidensiö och Mr Olof Bidenio, Kyrkoherde i Luleå oppå ett ark tillhopa skrivit, dock på åtskillige tider, det första av den 18 januari 1668, det andra av den 12 julii1669 och det senare 1671 den 27 februarii, varutinnan de frivilligen tillstod och bekänna Mr Ivar Teeth och Hr Jon Bidenius att hava uppburit full betalning för dess mödernes arvejord uti Godmarkhemmanet, men Mr Olof sin mödernes arv därsammastädes skänkt och förärat sin  styvmoder gudfruktiga H: Margreta Teeth. Därnäst bekänna de sig samhälleligen, att hava med deras hustrurs goda samtycke skänkt och förärat bem:te sin styvmoder all den arvsrätt i bemälte hemman Godmark, som dem i framtiden tillfalla kan efter dess faders väl:te Hr Swens dödeliga avgång. Begärandes nu vederböranden, att det henne till ATTESTATUM…… protocollerat bliva

§  4
Den hus och Jord i Ultrå, som Per Olofsson därsammastädes och Erich Johansson i Fanbyn sålt hava till Olof Thomesson i Myre och Sidensiö S. oppböds första gången.

§  5
Pedher Michelsson i Ultrå beviste här inför Rätten si rättmätige skuldfordran  hos efterskrevne, Näml: hos Esaias arvingar i Stensätter 3o d...... ett lisp koppar och en häst 28 d.kmt   Hos Jon Sjulssons änka i Ultrå skyldig 50 daler, därför i underpant satt sin  nya gård. Johan Andersson i Stensätter 5 daler som mågen Per Olsson nu lovade betala. Nils Matsson i Fillingen 5 daler kmt som han och Nils och Per Andersson i Ultrå 30 daler kmt som ock tillstått blev, vilka pålades var för sig sin skuld betala eller under Executorens avhjälpande remitteras.

§  6
Nils Johansson i Kaasa blev sak 3 marker för det han haver slagit Pehr Michelssons och Per Anderssons i Ultrå wallbarn, det han intet kunde unkomma eller neka före.

§  7
Gamle man Johan Eriksson i Öden 73 år gammal kom för Rätten och PRESENTERADE en Testaments skrift dat. d. 1 Maii 1675, innehållandes att han haver uppå  skötsel Testamenterat en sin som Abraham Johansson någon sin lösa egendom, men såsom en del av barnen inte vore tillstädes, allenast Erich Johansson, som det samtyckte, och det kunde samtycka, ty uppböds till vidare samma testamente förste gången.

§  8
Jon Abrahamsson i Fanbyn tillstod här inför Rätten att vara skyldig till en sin styvdotter Anika Larsdotter /:den där ofärdig är:/ uppå hennes mödernes arv - 1/2 sädesland jord, dessförutan haver han efter dombrevets lydelse av den 3. martii 1662 utlovat för ett halvt av målsmännens Herman Larsson i Husum och Esaias Michelsson i Stensätter ett jordeseland vilja henne på behaglig tid föda och  försörja till dess hon med sine händer sig någorlunda kunde föda förtjäna, det hon fuller för detta oppå  någon kort tid gjort haver. Dock haver hon sedermera längst varit därifrån och än icke snart tänker sig honom pålita, men kom likväl för den orsaken skull hit för Rätten och gjorde sin rätt vederböranden påmint, att där henne något oförmodeligt, av det tillfälle hon nu hos kyrkoherden Wyrdige Hr Swen haver, skulle hända hon då hos honom Jon Abrahamsson må säkert hava sin tillflykt, varom hon sökte Rättens tillhjälp och ADSISENSE, vilket han uppå den INTERPOSITION som  till honom av Rätten gjord blev, sig icke undandrog, att ändock det till hennes underhåll fast ringa och litet kan föreslå, som hon där haver att PRETENDERA, lovade han likväl, både i anseende, att hon hans styvdotter var, så väl hennes bräcklighet vilja henne härbergera när omtränga skulle, och efter sin förmågo allt gott bevisa.

§  9
DATO komme för Rätten ARRENDATORERNE vid Cronefisket Gidån, beklagande sig, att ehuruväl  de något för detta hava sig förmått Hans Kongl: Maj:st vår allermäktigste Konung och Herres brev, att Gidåns fiskeri med alle dess lägenheter skulle underhöra dess ARRENDE, så sitter likväl uppå Gidåns torpet kvar hustru Beata med sin man, dem till stor PRAEJUDITZ och förfång av orsak, att de efter Kongl. brevet, icke äre IMMITERADE vordne, begärandes fuller de där utinnan Rättens ADSISTENSE. Men såsom det för tiden icke anstod denne ringa rätt att göra , utan dem till svar dem förde till påminnelse, att dess vederpart bem:te hustru Beatha sitter ock med Kongl. Cammar Collegii Resolution sig till försvar. Eljest ock är däruppå allreda 1673 en Tings rannsakning till hans Wäll: Högvälborrne Hr Gouverneuren över levrerat, som uti Kongl. Cammar Collegii lärer vara INSINUERAT och borde avvaktas svar. Allenast detta ARRENDATORERNE till vittnes borde givit, att de fuller av merbem:te H: Beatha och hennes man lida förfång uti sin hantering, i så måtto, att hon bebor den jordläge, som egentligen hörer under fiskeri ARRENDET, men av den långsamma trätan varuppå ingen ståndaktig Resolution följa vill, ökes merendels förargelsen Parterne emellan.

 

(Skrivelser inlagda i slutet av 1675)

Efter såsom min granne hustro h. Karin av mig begärade vittnesbörd om det rykte som vår granne Erich Pehrsson henne påfört haver --- såvida omtränger vill jag henne därför med min ed fri göra. jag haver nu varit hennes grann quinna nu i 35 års tid men för sådan skull haver jag henne icke till det ringaste att beskylla, utan hon haver sig ärligt och redeligt väl förstått både i detta och i andra och ärlige dygder såsom en from quinna, som både grannar och ålgrannar väl veta så i sanningen är vittnar jag med mitt namn och bodmärke här under av Flärke den 28 augusti 1675
Anna Biörssdotter
bomärke