1675  26 mars Grundsunda och kronobönderna i Arnäs
Häradsskr. Hans Höök i Bef.mans Johan Persson Hööks ställe
Nämndemän

§  1
Den jord i Ultrå, som Lars Olsson till Olof Andersson ibidem haver försålt, uppböds tredje gången.

§  4
Finnå hemmanet, som Olof Andersson haver köpt var den 23 nästlidne augusti lagståndet, till vilken tid bördemännen Olof Persson ibidem eller hans broder oppå siste häradsting den 19 augusti lagen tillät det återlösa med fulla penningar, som protocollet utvisar. Men såsom de till datum icke haver efterkommit, gavs dem ytterligare nu DILATION till nästkommande sonedag, som är den 28 dito, att så framt de då icke betala Olof Andersson sine fulle penningar igen, skall han bliva vid sin köp ohemulat, och de därifrån träda, emedan de sine fatlia hava förtegat. Därtill svarandes till all den skada, som han Olof på ett annat ingånget jordeköp kan taga för deras ofullkomliga inkastade klander skull.

§  5
Croonöhren  belangande, som för 14 # (lispund) Späck är taxerat antogs Abraham Johansson i Öden halv med  Olof Hermansson i Rönnholm att hävda och bruka till själva ön och dess land och strand till vattnet, och skall till prov ett år och dess Taxa erlägga, som dem ock av rätten pålagt.

§  6
Joen Olsson i Könsa beklagde sig över Johan Eriksson i Öden, att han  icke efter sin OBLIGATION och lovanmville hjälpa honom uti röketungan för de 3 seland jord, som han undan hans hemman Kiönsa, och under Öden hemmanet fått. Johan Ersson tillbjuder honom att giva honom en viss penningesumma, och sedan för röktungan befrias. Och emedan Joen Olsson icke ville därmed sig benöja, därföre pålades honom Johan Ersson antingen sin lovan hålla årligen PER QUOTAM erlägga röketungan, eller låta Joen Olsson de 3 seland i Öden återlösa under sin rök, och sedan själv till röketungan svara.

§  7
Efter Sveriges lag och Häradsrättens slut haver Joen Abrahamsson i Fanbyn makt och tillstånd att utlösa Johan Thomesson och hans syster ifrån de 3 seland jord, som de uti hans hemman haver ärvt, bjudandes dem penningarne efter bysens gång, vilja de dem ej emottaga, sättas de då i Kyrkones kista till rättens vidare utslag. Arvet belangande, som Jon Abrahamsson efterfrågar på sin dotters vägnar, efter hennes tvenne döde halvsyskon, så bör hon efter lag av deras egendom fjärdepenningen att hava både i löst och fast med samsyskonom, efter föäldrarna döde äre.